Hop til indhold
Højesteret

Fordeling af biblioteksafgift ikke i strid med EU-retten 

30-05-2008
Sag 432/2006
 

Dom afsagt fredag den 30. maj 2008.

Lars Boes
mod
Kulturministeriet

Lars Boes har ophavsrettighederne til AFA-frimærkekatalogerne. Da katalogerne udlånes fra bibliotekerne, modtager han i henhold til biblioteksafgiftsloven en årlig biblioteksafgift. Fordelingen af afgiften mellem de afgiftsberettigede sker på grundlag af bibliotekernes indberetninger om sidetal, i det omfang bibliotekerne har bøgerne registreret i deres edb-system. Det følger af bibliotekernes praksis vedrørende årbøger, som AFA-frimærkekatalogerne hører til, at ikke alle årgange er registreret. Denne registreringspraksis indebærer, at ikke alle årgange af frimærkekatalogerne indgår i grundlaget for afgiftsberegningen.  

Lars Boes anlagde derfor sag mod Kulturministeriet med påstand om, at ministeriet skulle anerkende, at han har krav på udbetaling af biblioteksafgift for samtlige frimærkekataloger, som udlånes på de danske biblioteker. Spørgsmålet om, fordelingen af biblioteksafgift var i strid med dansk ret, blev udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens § 253, stk. 1. Under denne del af sagen fandt landsretten, at kulturministeren ikke er eller har været forpligtet til at udnytte hjemlen i biblioteksafgiftslovens § 5, stk. 2, til at pålægge bibliotekerne at foretage årgangsvis ind­beretning af årbøger.

For Højesteret angik sagen alene, om fordelingen af biblioteksafgiften er i strid med EU-retten.

Højesteret fandt ikke grundlag for at fastslå, at beregningen af de beløb, som Lars Boes i de omhandlede år havde modtaget i biblioteksafgift, var sket i strid med EU-direktivet om udlejnings- og udlånsrettigheder.

Højesteret lagde herved vægt på, at medlemsstaterne ifølge direktivet frit fastsætter forfatternes vederlag for offentligt udlån af deres værker under hensyn til deres målsætninger for fremme af kulturen, og at Lars Boes hvert år havde modtaget et betydeligt beløb i biblioteksafgift, således at han i 2002 var blandt de 45 forfattere, der modtog flest penge i biblioteksafgift.

Landsretten var nået til samme resultat.

Til top Sidst opdateret: 21-05-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk