Hop til indhold
Højesteret

Fogedforbud ikke nedlagt da varemærkekrænkelse ej sandsynliggjort 
13-10-2009 

Sag 173/2008


Kendelse afsagt den 13. oktober 2009


HE-House A/S og
HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (HE)
mod
Skandinavisk Motor Co. A/S (SMC)


Fortolkningen af varemærkeloven (varemærkedirektivet) gav anledning til en sådan tvivl, at det i en sag om fogedforbud ikke kunne anses for sandsynliggjort, at der forelå varemærkekrænkelse

SMC har varemærkerettighederne i Danmark til ordmærket Skoda og en række andre Skoda-varemærker. HE havde i en årrække været autoriseret Skoda-forhandler. Efter ophør af forhandleraftalen fortsatte HE med salg og reparation af Skoda-biler som uautoriseret forhandler, og anvendte Skoda-varemærkerne i forskellige sammenhænge. Bl.a. registrerede HE ”Skoda” og andre Skoda-varemærker som søgeord hos søgemaskiner og opslagsværker på internettet med henblik på frembringelse af reklame for HE ved søgning på disse ord. SMC søgte at få nedlagt fogedforbud mod bl.a. denne brug af SMC’s varemærker. Fogedretten nedlagde ikke forbud herimod. Afgørelsen blev indbragt for landsretten, der nedlagde forbud.

Også for Højesteret var hovedspørgsmålet, om HE’s registrering af SMC’s varemærker som reklameudløsende søgeord på internettet indebar en krænkelse af disse varemærker. HE anførte navnlig, at der ikke var tale om ”erhvervsmæssig brug” efter varemærkelovens § 4. I anden række gjorde HE gældende, at den omtvistede brug af SMC’s varemærker var tilladt efter varemærkelovens § 5, nr. 3

Højesteret fandt, at betingelserne for at nedlægge fogedforbud mod HE’s registrering af SMC’s varemærker som søgeord hos søgetjenester og opslagsværker på internettet ikke var opfyldt. Højesteret udtalte bl.a., at spørgsmålet, om en sådan registrering af søgeord udgør en krænkelse af SMC’s varemærker, beror på en fortolkning af varemærkelovens § 4 og § 5, nr. 3, som gennemfører de tilsvarende bestemmelser i artikel 5 og artikel 6, stk. 1, litra c, i EU´s varemærkedirektiv. Der er således tale om fortolkningsspørgsmål, som skal afgøres af EF-domstolen, og der verserer sager, som angår i hvert fald det førstnævnte fortolkningsspørgsmål. Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at udsætte fogedforbudssagen med henblik på at afvente EF-domstolens afgørelser i de verserende sager og/eller med henblik på at forelægge spørgs­mål for Domstolen, idet en sådan udsættelse ikke ville harmonere med et fogedforbuds ka­rakter af et foreløbigt retsmiddel. Højesteret udtalte herefter, at fortolkningen af varemærkelovens § 4 og § 5, nr. 3 (direktivets artikel 5 og artikel 6, stk. 1, litra c) gav anledning til en sådan tvivl, at det ikke kunne anses for sandsynliggjort, at HE havde krænket SMC’s varemærker ved at lade disse registrere som søgeord. Det kunne heller ikke anses for sandsynliggjort, at HE havde overtrådt markedsføringslovens § 1. (Dissens).

Højesteret ændrede dermed på dette punkt landsrettens afgørelse.

  Læs hele  kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 13-10-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk