Hop til indhold
Højesteret

Fogedforbud for vidtgående og dermed ikke lovligt foretaget 
06-11-2015 

Sag 144/2014
 

Dom afsagt den 6. november 2015

 

A
mod
B

 

Et fogedforbud nedlagt for at beskytte en virksomheds erhvervshemmeligheder var for vidtgående og blev derfor ophævet som ikke lovligt foretaget. En beslaglæggelse foretaget i medfør af fogedforbuddet var som følge heraf ikke lovligt foretaget.

En salgsdirektør (B) havde otte dage inden sin opsigelse uden virksomhe­dens (As) viden og samtykke overført en stor mængde filer fra virksomhedens it-system til en cd-rom, herunder oplysninger om sammensætningen af virksomhedens produkter (fødevaretilsætningsstoffer) samt oplysninger om bl.a. råvareleverandører, kunder og priskalkulationer.

Virksomheden fik nedlagt et fogedforbud over for B og fik efterfølgende foretaget en beslaglæggelse til håndhævelse af forbuddet.

Højesteret fandt, at B ved at overføre materiale som sket fra virksomhedens it-system på utilbørlig måde havde skaffet sig rådighed over virksomhedens erhvervshem­meligheder i strid med markedsføringsloven.

Højesteret fandt endvidere, at det måtte anses for sandsynligt, at B ville benytte eller videre­give disse erhvervshemmeligheder efter sin fratræden, og at der derfor som udgangspunkt var grundlag for at nedlægge et fogedforbud.

Det nedlagte fogedforbud forbød imidlertid helt generelt B fortsat at beskæftige sig med de fødevaretilsætningsstoffer, som B solgte (carrageenan- og alginatblandinger), hvilket han havde gjort både før og under sin ansættelse hos A, og forbuddet indebar dermed reelt, at B blev afskåret fra at udøve konkur­rerende virksomhed i forhold til A, selv om B ikke havde påtaget sig en konkur­rence­­klausul.

Højesteret fandt, at det nedlagte forbud såvel indholds- som tidsmæssigt gik videre, end det var nødvendigt for at varetage As rimelige interesse i at beskytte sine erhvervshemmelig­heder. Forbuddet blev herefter ophævet som ikke lovligt foretaget, og allerede derfor var beslaglæggelsen ikke lovligt foretaget.

Da der ikke var godtgjort nogen årsagsforbindelse mellem Bs handlinger og et eventuelt tab for A, var B ikke erstat­ningsansvarlig over for A.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk