Hop til indhold
Højesteret

Fersk eng omfattet af naturbeskyttelse 
28-03-2017 

Sag 116/2016

Dom afsagt den 28. marts 2017


Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening
som mandatarer for I/S Sommersgård
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet


Et areal i det fredede område Værneengene havde været omfattet af aftaler om tilskud til miljøvenlig drift. Ved ophør af den senest gældende aftale ønskede brugerne af arealet at omlægge arealet fra græs til græs.

Sagen angik, om det pågældende areal, der ved ophøret af aftalen kunne karakteriseres som en fersk eng, var beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og en omlægning af arealet fra græs til græs derfor ville kræve dispensation. Spørgsmålet var, om arealet var omfattet af en undtagelse fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvorefter naturtyper, herunder ferske enge, der er dannet, fordi der efter aftale med en offentlig myndighed i en periode er gennemført en særlig driftsform på arealet, ikke er beskyttet efter § 3. Natur- og Miljøklagenævnet havde truffet afgørelse om, at arealet var beskyttet efter § 3, og at omlægning fra græs til græs krævede dispensation.

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, hvorefter arealet også inden den første aftale om miljøvenlig drift blev indgået i 1990, havde haft karakter af fersk eng. Den ferske eng var derfor ikke blevet dannet som følge af aftalen. Højesteret fandt endvidere, at undtagelsen fra naturbeskyttelseslovens § 3, ikke kunne fortolkes sådan, at den også gælder for arealer, hvor en bestemt naturtype ikke er dannet som følge af en aftale om miljøvenlig drift, men hvor naturtypen er blevet opretholdt, fordi ejeren eller brugeren af det pågældende areal som led i opfyldelsen af en sådan aftale har ladet være med at pløje arealet op, inden beskyttelse af ferske enge trådte i kraft i 1992. Arealet var derfor ikke omfattet af undtagelsen i naturtypebekendtgørelsen, og en omlægning fra græs til græs krævede dispensation.

Naturklagenævnet havde i en fredningsafgørelse fra 2004 givet udtryk for en anden retsopfattelse, men dette kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsretten var kommet til det samme resultat, og Højesteret stadfæstede i det hele landsrettens dom.

  Læs hele dommen

 Læs landsrettens dom

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk