Hop til indhold
Højesteret

Fastsættelse af salær til beskikket advokat i en fogedudlægssag 
20-06-2013 

Sag 48/2013
 

Kendelse afsagt den 18. juni 2013   

 

Advokat Søren Kroer kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen:
S
mod
Faaborg Finans A/S

 

Advokat Søren Kroer blev for landsretten beskikket som advokat for skyldneren i to udlægssager, der drejede sig om, hvorvidt kreditor var afskåret fra at foretage udlæg i skyldnerens ejendom.

 

Landsretten, der stadfæstede fogedrettens kendelse om ikke at foretage udlæg, tillagde advokat Søren Kroer i salær samlet 5.000 kr. + moms. 

 

Højesteret udtalte bl.a., at der efter retsplejelovens § 334, stk. 2, tilkommer den beskikkede advokat et passende salær for det arbejde, som advokaten med føje har haft i forbindelse med hvervet. Ved fast­sæt­telsen af salæret i en fogedudlægssag må retten tage udgangs­punkt i arbejdets omfang, her­under an­tallet af retsmøder og det arbejde, der i øvrigt er forbundet med sagen. Højesteret udtalte endvidere, at der samtidig kan tages hen­syn til sagens karakter og betydning samt det opnåede resultat.

 

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret herefter, at salæret til den beskikkede advokat burde forhø­jes til i alt 10.000 kr. + moms.

 

Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk