Hop til indhold
Højesteret

Fastsættelse af sagsomkostninger 
17-07-2013 

Sag 75/2013
 

Kendelse afsagt den 15. juli 2013

Veflinge Boligselskab ApS
mod
Erik Martin Lomdahl

Hver part skulle bære egne omkostninger til advokat, og udgifterne til bevisførelse skulle deles lige – landsretten burde have ventet med at træffe afgørelse indtil udløbet af 10-dages-fristen

Sagen angik fastsættelsen af sagsomkostninger i en sag om mangler ved to byggegrunde. Køber ønskede at ophæve købet, at få erstatning eller at få et forholdsmæssigt afslag på 400.000 kr., men fik af byretten alene tilkendt et forholdsmæssigt afslag på 100.000 kr. Byretten besluttede samtidig, at sælger skulle betale sagsomkostninger til køber, hvilket efterfølgende blev stadfæstet af landsretten.

Højesteret fastslog indledningsvist, at landsretten, der ikke forinden havde modtaget meddelelse om, at parterne ikke ønskede at afgive yderligere udtalelser i sagen, burde have ventet med at træffe afgørelse indtil udløbet af 10-dages-fristen i retsplejelovens § 397, stk. 1, således at sælgers kærereplik kunne være indgået i landsrettens behandling af sagen, idet der ikke var særlige grunde til at træffe afgørelse forinden.

Højesteret fastslog herefter, at parternes tvist i første række havde angået, om byggegrundene var behæftet med en mangel på over­dragelsestidspunktet og størrelsen af afhjælpningsomkostningerne. I anden række havde den an­gået, om manglen kunne anses for væsentlig, om sælger havde handlet ansvars­pådragende, og om køber havde mistet sit krav på grund af aftalens indhold, til­sidesættelse af sin undersøgelsespligt og manglende reklamation. Efter en samlet vurdering af sagens resultat sammenholdt med de nedlagte påstande og anbringender fandt Højesteret, at hver part burde bære egne omkostninger til advokat for byretten, hvorimod udgifterne til be­visførelse skulle deles lige.

  Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 17-07-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk