Hop til indhold
Højesteret

Fængsel på livstid i sag om drab og drabsforsøg. Spørgsmål om erstatning og godtgørelse 
17-06-2016 

Sag 272/2015
 

Dom afsagt den 17. juni 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Tiltalte, der var dømt for et drab og et drabsforsøg, begået i forbindelse med skyderi i en fogedret, blev straffet med fængsel på livstid

Tiltalte, der på gerningstidspunktet var 67 år, var blandt andet tiltalt for drabsforsøg på sin tidligere svigersøn samt drab på dennes advokat i forbindelse med et skyderi i en fogedretsaf­deling, hvor han på vegne af sin datter gav møde i en samværssag.

Strafudmålingen

Byretten idømte tiltalte fængsel på livstid under henvisning til, at der var tale om en nøje planlagt og velovervejet handling, som havde til formål at likvidere en modpart samt dennes advokat i en verserende samværssag med henblik på definitivt at stoppe sagens gang ved ret­ten og hos myndighederne, at tiltalte havde udvist særlig hensynsløshed, idet han efter at have skudt og såret den tidligere svigersøn fulgte efter ham og skød ham igen efter at havde genla­det riflen, at tiltalte alene stoppede sit forehavende, fordi han ikke havde medbragt flere pa­troner, og at tiltalte dræbte en advokat under udførelsen af dennes arbejde i forbindelse med et igangværende retsmøde og som repræsentant for en part, der ligesom de øvrige personer, som opholder sig i rettens bygninger, har krav på trygge rammer.

Under henvisning til de af byretten anførte grunde tiltrådte Højesteret, ligesom landsretten, at straffen skulle fastsættes til fængsel på livstid.

 Krav om erstatning og godtgørelse

Højesteret fastslog, at udgifter til min­desammenkomst, boopgørelse og revisor, som afdødes ægtefælle krævede erstatning for, skulle anses for at være om­fattet af det tilkendte overgangs­beløb i hen­hold til erstatningsansvarslovens § 14 a.

Endvidere fastslog Højesteret, at tiltaltes tidligere svigersøns krav om godtgørelse for svie og smerte skulle fastsættes til i alt 23.180 kr.

For så vidt angår godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3, fastslog Højesteret, at godtgørelse efter denne bestemmelse ifølge lovforarbejderne som udgangspunkt ligger i størrelsesordenen 10.000 kr.  I retspraksis er der i særlige tilfælde givet højere godtgørelse under hensyn til grovheden og farligheden af den tiltaltes handlinger og de betydelige skader og følger, der er overgået den forurettede.

Under hensyn til, at der nu er forløbet knap 20 år siden indførelsen af denne godtgørelse, og til omstændighederne ved drabsforsøget på tiltaltes svigersøn og de skader, han blev påført, fandt Højesteret, at godtgørelsen efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3 skulle fastsættes til 30.000 kr.

Øvrige omtvistede krav i sagen blev henskudt til behandling ved Erstatnings­nævnet eller eventuelt civilt søgsmål.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk