Hop til indhold
Højesteret

Erstatning ved ekspropriation 
19-10-2010 

Sag 60/2009
 

Dom afsagt den 19. oktober 2010.

JL 03.1999 ApS
mod
Transport- og Energiministeriet, Vejdirektoratet

Erstatningens størrelse ved delvis ekspropriation af ejendom hævet

En ejendom, der delvist blev eksproprieret i 2005, har siden 1970 ligget i byzone i et område, hvor den overvejende del af naboarealerne var opkøbt af Århus Kommune. Ejendommen havde en god beliggenhed i by­zone mellem motorvejstilkørslen Århus nord og Århus C med en stor facadevirkning mod den stærkt trafikerede Søftenvej. Ifølge en VVM-redegørelse havde området stor attraktionsværdi, og indholdet af den offentlige planlæg­ning, herunder Århus Kommunes kommuneplan 1996, viste, at der var planer om byudvikling i området omfattende ejendommen. Der var samtidig planer om at anlægge Djurslandsmotorvejen i området, men der var uklarhed om den nøjagtige placering af denne, herunder om anlægget ville berøre den pågældende ejendom. En del af ejendommen udgik i 2001 af de planlagte byudviklingsområder, fordi planlægningen af Djurslandsmotorvejen endte med at omfatte denne del.

Højesteret bemærkede, at der inden den nærmere konkretisering af Djurslands­motorvejens linjeføring var en forventning om, at hele ejendommen i fremtiden ville kunne anvendes til bebyggelse. Den økonomiske værdi af denne forventning skulle derfor tages i be­tragtning ved udmålingen af erstatningen, selv om den efterhånden mere detal­jerede planlægning af motorvejen indebar, at det med stadig større sikkerhed måtte forudses, at ejendommen ville blive berørt af anlægget og derfor ikke i sin helhed kunne anvendes til bebyggelse.

Umiddelbart efter ekspropriationens gennemførelse købte Århus Kommune restejen­dommen for 200 kr. pr. m2. Højesteret lagde til grund, at prisen i fri handel for det areal, der blev eksproprieret som følge af motorvejen, ligeledes ville have været 200 kr. pr. m2, hvis motorvejen i det hele var blevet placeret uden for ejendommen. Herefter og under hensyn til skønsmændenes erklæring fastsatte Højesteret værdien af det eksproprierede areal til 200 kr. pr. m2 og tilkendte JL 03.1999 ApS’ en yderligere erstatning på 9.325.350 kr.

Højesteret ændrede dermed landsretten dom.

Læs hele dommen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk