Hop til indhold
Højesteret

Erstatningssag mod bl.a. tidligere ledelse i ebh bank a/s kunne fortsætte i landsretten 
23-05-2013 

Sag 360/2012 m.fl.
 

Kendelse afsagt 23. maj 2013.  

 

Sagerne 360-361/2012, 363-365/2012 og 367-369/2012

 

Egon Korsbæk
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Ole Østergaard
Jens Peter Egebjerg Hansen
Henrik S. Poulsen
Jens Nielsen
Jørn Østergaard Jensen
Michael Middelfart Christensen
Vagn Hav Christensen
Anna Breum Andersen
Aage Skov Christophersen
Carl Christian Nielsen
Jens Peter Mortensen
Keld Ingolf Agesen
Finn Strier Poulsen
og
Jens Belling
mod
Finansiel Stabilitet A/S

 

Ikke afvisning af en sag som følge af manglende søgsmålskompetence, påstandenes formulering eller manglende dokumenter ved sagsanlægget

 

En sag om erstatningsansvar anlagt af Finansiel Stabilitet A/S mod tidligere bestyrelsesmedlemmer, direktører og den eksterne revision i ebh bank a/s kunne fortsætte i Vestre Landsret. Banken var blevet overtaget af et datterselskab til det statslige afviklingsselskab Finansiel Stabilitet, efter banken kom i økonomiske vanskeligheder. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne, direktørerne og revisionen havde anført, at sagen skulle afvises. Til støtte herfor gjorde de gældende, at Finansiel Stabilitet ikke havde søgsmålskompetence, og at Finansiel Stabilitet ikke som foreskrevet i retsplejeloven havde fremlagt de dokumenter, der var påberåbt i stævningen. Flere tidligere bestyrelsesmedlemmer havde endvidere anført, at en af Finansiel Stabilitets påstande var mangelfuld.

 

Højesteret udtalte, at overdragelsen til datterselskabet måtte anses for også at omfatte de rejste erstatningskrav. I hvert fald under disse omstændigheder havde datterselskabet kompetence til at indtale erstatningskravet mod tidligere bestyrelsesmedlemmer, direktører og den eksterne revision, også uden forudgående udtrykkelig generalforsamlingsbeslutning herom i ebh bank a/s. Endvidere udtalte Højesteret, at stævningen på i alt 235 sider, der ved indlevering var ledsaget af et meget betydeligt antal af de bilag, der efter stævningen agtedes påberåbt af Finansiel Stabilitet, ikke var uegnet til at danne grundlag for sagens videre behandling, og at sagsøgerens påstande ikke var for upræcise eller uegnede til at indgå i sagens videre behandling.

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Sagerne blev behandlet sammen med 362/2012 og 366/2012.

 

Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk