Hop til indhold
Højesteret

Erstatningsansvar ved momskarruselsvig 
11-02-2016 

Sag 227/2014
 

Dom afsagt den 11. februar 2016

 

Skatteministeriet
SKAT
mod
Peer Kølendorf

 

Ikke erstatningsansvar for SKATs tab i forbindelse med momskarruselsvig

Peer Kølendorf var hovedaktionær, bestyrelsesmedlem og – indtil april 2004 – direktør i Comitel International A/S, som drev brokerhandel med navnlig mobiltelefoner og it kompo­nenter. Sagen udsprang af en række brokerhandler, som selskabet foretog i perioden fra no­vember 2003 til november 2004. Efterfølgende viste det sig, at tidligere omsætningsled ved skyldnersvig havde undladt at afregne salgsmoms til SKAT af varer, som Comitel Internatio­nal havde købt og videresolgt til udenlandske selskaber, der deltog i svigen. Lederen af Co­mitel Internationals brokervirksomhed blev idømt 5 års fængsel for skyldnersvig i form af momskarruselsvig som led i dette såkaldte Gul Feber-sagskompleks. 

Sagen angik, om Peer Kølendorf var erstatningsansvarlig for det tab på ca. 144 mio. kr., som Skatteministeriet havde lidt ved, at Comitel International fik tilbagebetalt moms vedrørende perioden fra november 2003 til november 2004, som tidligere handelsled svigagtigt havde unddraget SKAT. Skatteministeriets hovedsynspunkt var, at Peer Kølendorf som ultimativ hovedaktionær og bestyrelsesmedlem samt daglig leder af Comitel International – i perioden frem til april 2004 tillige som registreret direktør – havde handlet ansvarspådragende ved ikke at sikre en forsvarlig organisering af og et tilstrækkeligt tilsyn med selskabets brokervirksom­hed.

Højesteret fastslog, at Peer Kølendorf ikke var erstatningsansvarlig for SKATs tab, idet Skat­teministeriet ikke havde godtgjort, at Peer Kølendorf havde udvist uforsvarlig adfærd i for­bindelse med organiseringen af eller tilsynet med selskabets brokervirksomhed. Peer Kølen­dorf blev derfor frifundet.

Landsretten var kommet til det samme resultat

 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk