Hop til indhold
Højesteret

Erstatningsansvar for realkreditinstitut 
08-06-2010 

Sag 167/2009
 

Dom afsagt den 8. juni 2010.

 

H
mod
Realkredit Danmark

 

Realkreditinstitut erstatningsansvarlig over for en kvinde, hvis tidligere ægtefælle – trods kvindens tinglysning af vielsesattest på en ejendom tilhørende fællesboet – havde fået udbetalt realkreditlån og forbrugt pengene 

 

H og M blev separeret i 1998 og skilt i 2000. Under det offentlige skifte af fællesboet lod H i marts 2000 vielsesattesten tinglyse på den ejendom, som havde tjent som parrets fælles bopæl, men som tilhørte M. Ejendommen havde en friværdi på godt 850.000 kr.

Uden H’s vidende optog M i 2001 et realkreditlån i ejendommen, og inden pantebrevet, der skulle sikre lånet, var blevet tinglyst, udbetalte Realkredit Danmark ved en fejl låneprovenuet på 699.313,09 kr. til M. På grund af den tinglyste vielsesattest blev pantebrevet afvist fra tinglysning. Realkredit Danmark foretog herefter udlæg i ejendommen, der i august 2004 blev solgt på tvangsauktion til M’s nye samlever. Realkredit Danmark opnåede fuld dækning på tvangsauktionen.

Da skiftet mellem H og M blev afsluttet, havde H et boslodskrav mod M på godt 900.000 kr., som M ikke kunne betale.

H anlagde herefter sag mod Realkredit Danmark med påstand om betaling af 699.313,09 kr., idet hun henviste til, at realkreditinstituttet ved udbetalingen af låneprovenuet i strid med den tinglyste rådighedsbegrænsning var årsag til, at M fik mulighed for at forbruge friværdien i ejendommen og dermed forringe sin betalingsevne, hvorved hun ikke kunne få fyldestgørelse i ejendommen for sit boslodskrav. Realkredit Danmark erkendte at have begået en fejl ved udbetalingen, men mente ikke, at denne havde ført til H’s tab, bl.a. fordi der med belåningen af ejendommen alene var sket en omfordeling af de aktiver, der hørte til M’s bodel, ligesom retsvirkningsloven § 18 ikke beskytter mod kreditorforfølgning mod den ægtefælle, der ejer ejendommen, ved udlæg i ejendommen og senere tvangsauktion.

Højesteret gav H medhold i påstanden om, at Realkredit Danmark skulle betale hende 699.313,09 kr. Højesteret udtalte, at den af Realkredit Danmark begåede fejl – i forbindelse med det efterfølgende udlæg – medførte, at H’s mulighed for at få sit boslodskrav dækket af friværdien i M’s ejendom var blevet forringet med et beløb svarende til det udbetalte låneprovenu på 699.313,09 kr., og at fejlen derfor havde påført H et tab af denne størrelse. Højesteret fandt endvidere, at tabet måtte anses for en påregnelig følge af Realkredit Danmarks fejl.

By- og landsret havde frifundet Realkredit Danmark.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk