Hop til indhold
Højesteret

Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning der sluttede ved frifindelsesdom 
13-12-2016 

Sag 196/2016
 

Dom afsagt den 13. december 2016


Anklagemyndigheden
mod
E1 og boet efter E2


Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning der sluttede ved fri­findelsesdom

De erstatningssøgende, E1 og E2, blev i september 2010 sigtet for socialt bedrageri, idet de havde tilmeldt to af deres børn på en adresse i en dansk kommune, selv om børnene ikke på noget tidspunkt reelt flyttede til denne adresse. De havde også afgivet urigtige erklæringer om bopælsforholdene til skolemyndighederne.

Ved byrettens dom af 27. marts 2012 blev E1 og E2 fundet skyldige i tiltalen.

Under sagens behandling for landsretten gjorde E1 og E2 bl.a. gældende, at byrettens dom indebar en krænkelse af EU-rettens regler om arbejdskraftens frie bevæ­gelighed. Herefter iværksatte anklagemyndigheden en undersøgelse af spørgs­målet og indhentede bl.a. en udtalelse fra Undervisningsministeriet, der den 22. maj 2014 udtalte, at børn af EU-grænsearbejdere, der arbejder i Danmark og har bopæl i et andet EU-land, har ret til indskrivning i den danske grundskole og modtage tilskud hertil.

Anklagemyndigheden nedlagde herefter påstand om frifindelse af E1 og E2, hvorefter de blev frifundet ved landsrettens dom af 23. oktober 2014.

E1 og E2 fremsatte herefter krav om erstatning i anledning af den strafferetlige forfølgning, der havde varet i fire år og en måned.

Højesterets flertal fandt, at anklagemyndigheden på et tidligere tidspunkt burde have foretaget en selvstæn­dig undersøgelse af retsgrundlaget, og at det var ansvarspådragende, at spørgsmålet først blev afklaret endeligt med den frifindende dom den 23. oktober 2014.

Herefter tiltrådte Højesterets flertal, at godtgørelsen skulle fastsættes til 30.000 kr. til hver.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen

 Læs landsrettens dom

 Læs byrettens dom

 

Til top Sidst opdateret: 15-12-2016 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk