Hop til indhold
Højesteret

Erstatning for tab efter uberettiget rådighedsberøvelse og drift af landbrugsejendom 
07-06-2016 

Sag 101/2015 m.fl.
 

Dom afsagt den 7. juni 2016

 

Jens Stevnsmose Dinesen
mod
Bjørnemose ApS

og

Jens Stevnsmose Dinesen
og
College Administration - London Ltd.
mod
Bjørnemose ApS

 

Erstatningskrav for tab efter uberettiget rådighedsberøvelse og drift af landbrugsejen­dom

Ved Højesterets dom af 7. april 2006 blev det fastslået, at overdragelsen af ejendommen Bjørnemose fra Bjørnemose ApS til PBH 26.609 ApS (PBH) i 1998 var ugyldig, og PBH blev tilpligtet uden vederlag og uden omkostninger for Bjørnemose ApS at tilbageskøde ejendom­men til dette selskab i samme stand, som ejendommen havde den 29. oktober 1998. Ejen­dommen blev først tilbageskødet til Bjørnemose ApS i august 2006, efter at PBH var erklæret konkurs.

Sagerne 102/2015 og 115/2015 angik Bjørnemose ApS’ krav om erstatning for tab som følge af Jens Dinesens uberettigede rådighedsberøvelse af Bjørnemose ApS’ landbrugsejendom.

Højesteret fastslog, at der var blevet handlet ansvarspådragende over for Bjørnemose ApS, at Bjørnemose ApS var berettiget til erstatning for udgifterne til indfrielse af et realkreditlån, at erstatningskravet skulle reduceres med den værdiforøgelse af ejendommen, som var resultatet af bygnings- og anlægsinvesteringer i perioden 1998-2006, at Bjørnemose ApS ikke var be­rettiget til erstatning for omkostninger til ombygning med henblik på at føre ejendommen til­bage til samme stand som i 1998, og at Bjørnemose ApS havde krav på erstatning svarende til det udbetalte arealtilskud for miljøvenlig drift og forpagtningsindtægter, dog med fradrag af driftsudgifter mv.

Højesteret stadfæstede i disse sager landsrettens dom med den ændring, at erstatningen skulle nedsættes med 600.000 kr., fordi Bjørnemose ApS ikke var gået glip af forpagtningsindtægter i 7 år, men kun i et år.

Sagerne 101/2015 og 116/2015 angik krav mod Jens Dinesen og College Administration, som Bjørnemose ApS havde gjort gældende på vegne af PBHs konkursbo i medfør af konkurslo­vens § 137. Højesteret fastslog, at konkursboet ikke havde krav mod Jens Dinesen eller Col­lege Administration vedrørende en udbetalt stormskadeerstatning.

Endvidere fastslog Højesteret, at Bjørnemose ApS ikke havde godtgjort, at en mellem PBH og College Administration aftalt husleje på 120.000 kr. om året ikke svarede til markedslejen, og at Jens Dinesen skulle erstatte konkursboet det tab, der blev påført PBH som følge af, at lejebetalinger var sket til Jens Dinesen og ikke til PBH.

Landsretten var kommet frem til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens domme

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk