Hop til indhold
Højesteret

Erstatning for ikke at have modtaget aktieoptioner 
21-04-2010 

Sag 464/2007
 

Dom afsagt den 20. april 2010.

 

Invisio Headsets A/S (tidligere Nextlink.to.A/S)
og
Invisio Headsets AB (tidligere Nextlink AB)
mod
Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for A og B

 

Erstatning for ikke at have modtaget aktieoptioner

A og B, der begge var ansat hos Nextlink.to. A/S, blev i 2003 sammen med en tredje nøgle­medarbejder, C, informeret af ledelsen om, at man forventede en børsemission, og at man tiltænkte nøglemedarbejderne en mulighed for at modtage optioner på aktier i selskaberne.

Af et bestyrelsesprotokollat af 27. april 2004 fra Nextlink AB fremgik det bl.a., at det blev besluttet at åbne for en ret til ansatte at erhverve 200.000 stk. tegningsoptioner mod en optionspræmie på 0,1 SEK pr. stk. Der blev dog ikke foretaget nogen tildeling af disse optio­ner til medarbejderne på dette tidspunkt, og både direktøren for det danske selskab samt A, B og C skrev i løbet af sommeren 2004 til Nextlink ABs bestyrelsesformand og rykkede for, at tildelingen skulle finde sted. Efter korrespondance herom fremsendte det svenske selskab i september 2004 et egentligt forslag til aftale mellem parterne. A, B og C ønskede imidlertid nogle punkter i aftalen ændret, men det svenske selskab ønskede ikke at foretage ændringer. A, B og C modtog ikke et nyt aftaleudkast, men den 27. januar 2005 afholdt parterne atter et møde, hvor det af et af C udarbejdet notat fremgik, at der havde været tale om to optionspakker på nærmere angivne vilkår samt en ret til køb af aktier fra den svenske direktør, og at der ikke var noget krav om fortsat ansættelse. Af Nextlinks årsregnskab for 2004 fremgik det bl.a., at der var tegnet aktieoptio­ner af tre nøglemedarbejdere i Nextlink A/S. I marts og maj 2005 rykkede medarbejderne igen for en aftale. C fratrådte i juni 2005. A og B op­sagde efterfølgende deres stillinger med fratræden den 31. august 2005 og krævede samtidig to aktieoptionspuljer på henholdsvis 66.666 og 50.000 aktier udleveret i henhold til aftalen på mødet i januar. Selskaberne mente imidlertid ikke, at der på mødet den 27. januar 2005 var indgået en aftale om tildeling af aktieoptioner til A og B.   

Højesteret lagde vægt på bl.a. parternes forklaringer, oplysningen i årsregnskabet for 2004 og på, at Nextlink ikke reagerede på As henvendelser, herunder at det ikke blev afvist, at der var indgået en aftale i januar 2005, og fandt det derefter godtgjort, at der under mødet den 27. januar 2005 blev indgået aftale om, at A og B hver kunne er­hverve 66.666 optioner på tegning af aktier til kurs 6,5 for en betaling af 0,1 svenske kr. pr. op­tion og 50.000 op­tio­ner på tegning af aktier til kurs 15,0 for en betaling af 0,3 svenske kr. pr. option, og således at teg­ning af aktierne ikke var betinget af en yderligere ansættelsesperiode. Højesteret tiltrådte der­for, at A og B – som inden an­sættelsesforholdenes op­hør havde gjort deres tegningsrettighe­der gældende – havde krav på er­statning, hvis størrelse skulle beregnes på grund­lag af en kurs på 18,5. I erstatningen, som til hver af A og B udgjorde 776.386 kr. for begge aktieoptioner, skulle dog fratrækkes 17.185,80 kr., idet Højesteret ikke fandt det godtgjort, at selskaberne havde gi­vet afkald på at få betaling for optionerne.

Landsretten havde tilkendt en erstatning på 637.033,62 kr. til hver af A og B.  

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk