Hop til indhold
Højesteret

Erstatning efter arbejdsulykke 
03-11-2015 

Sag 255/2014
 

Dom afsagt den 3. november 2015

 

Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S
mod
A

 

Krav mod arbejdsgiveren om yderligere erstatning for erhvervsevnetab efter reglerne i erstatningsansvarsloven i anledning af en arbejdsulykke.   

A var kommet til skade ved en arbejdsulykke i april 2004. Han havde forud for ulykken væ­ret udsat for en række hændelser på sit arbejde, som havde medført psykiske mén. I en vejle­dende udtalelse efter erstatningsansvarslovens § 10 skønnede Arbejdsskadestyrelsen i 2007, at A’s erhvervsevne var reduceret med 90 %, og at halvdelen af erhvervsevnetabet (45 %) skyldtes arbejdsulykken i april 2004. I en fornyet udtalelse fra 2012 nedsatte Arbejdsskadesty­relsen skønnet over erhvervsevnetabet som følge af arbejdsulykken i april 2004 fra 45 % til 15 %. Det samlede erhvervsevnetab var fortsat 90 %. Bedømmelsesgrundlaget for de to udtalel­ser var ens, og den ændrede vurdering i den nye udtalelse støttedes ikke af Retslægerådets efterfølgende erklæringer.

Højesteret udtalte, at arbejdsgiveren ikke var afskåret fra at anfægte erhvervsevnetabsprocen­ten, idet arbejdsgiverens forsikringsselskab ikke udtrykkeligt havde anerkendt størrelsen af erhvervsevnetabet, og forsikringsselskabet ikke havde givet tilsagn om at betale en højere differenceerstatning.

Højesteret fastslog endvidere, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for Arbejdsskadestyrel­sens ændring af sit oprindelige skøn. Højesteret fandt det herefter godtgjort, at halvdelen af det samlede erhvervsevnetab på 90 % skulle henføres til arbejdsulykken i april 2004, hvilket var i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens oprindelige skøn fra 2007. Derved ansås ulykken som årsag til et erhvervsevnetab på 45 %.

Landsretten var nået til samme resultat, men med en anden begrundelse.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk