Hop til indhold
Højesteret

Erhvervslejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter 

Sag 246/2015
 

Dom afsagt den 21. december 2016

 

Østre Gjesingvej 26 I/S
mod
Ejendomsselskabet af 1. maj 2002 A/S

 

 

Lejer afleverede et ikke ophørt erhvervslejemål i aftalt stand og skulle derfor erstatte udlejers tab af lejeindtægter i forbindelse med istandsættelsen

Lejer havde pligt til ved lejeforholdets ophør at retablere lejemålet, der væsentligt var ombygget til brug for en restaurant, så det fremstod, som det oprindeligt blev udlejet som butikslejemål. På fraflytningsdagen var lejemålet ikke retableret i overensstemmelse med det aftalte, og der skulle gennemføres et omfattende og tidskrævende retableringsarbejde, som endnu ikke var færdigt tre måneder senere. 

Højesteret udtalte, at udlejer i en situation som den foreliggende, hvor lejer havde misligholdt sine forpligtelser i en sådan grad, at istandsættelsesbehovet klart oversteg sædvanlige og forventelige vedligeholdelsesarbejder efter lejeforholdets ophør, efter almindelige retsgrundsætninger kan kræve sit tab af lejeindtægter erstattet, også selv om erhvervslejekontrakten ikke indeholdt noget vilkår om lejebetaling i istandsættelsesperioden.  Højesteret udtalte videre, at der i den konkrete situation var grundlag for at lempe udlejers bevisbyrde for, at der var lidt et tab og størrelsen af tabet, fordi lejers misligholdelse måtte betegnes som grov. Højesteret fastslog herefter, at det var godtgjort, at istandsættelsesarbejderne havde forsinket udlejers mulighed for genudlejning og dermed havde medført et tab af lejeindtægter, som lejer skulle erstatte.

Landsretten var kommet til det modsatte resultat.  

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk