Hop til indhold
Højesteret

Erhvervsevnetab og mén anset som følge af arbejdsskade 
13-08-2010 

Sag 119/2008
 

Dom afsagt den 13. august 2010.

TrygVesta Forsikring A/S
mod
Ankestyrelsen

Erhvervsevnetab og mén anset som følge af arbejdsskade

En arbejdstager A kom i oktober 2003 til skade ved en arbejdsulykke, hvor han faldt ned fra en stige.

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte ulykken som en arbejdsskade den 3. marts 2004. Den 20. april 2005 fastsatte Arbejdsskadestyrelsen A´s samlede varige mén til 20 %. Den 19. oktober 2005 fastsatte Arbejdsskadestyrelsen erhvervsevnetabet til 65 %.

Ankestyrelsen stadfæstede den 9. december 2005 Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om fastsættelse af mén. Den 14. februar 2006 stadfæstede Ankestyrelsen også Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om fastsættelse af erhvervsevnetab. Den 13. februar 2007 fastholdt Ankestyrelsen begge disse afgørelser.

Arbejdsskadeforsikringsselskabet anlagde herefter sag mod Ankestyrelsen med påstand, hvorefter der ikke skulle betales godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

Højesteret bemærkede, at A´s gener og symptomer viste sig i nær tidsmæssig sammenhæng med arbejdsulykken, at der ikke foreligger nogen lægelig dokumentation for tilsvarende gener m.v. før arbejdsulykken, samt at A havde været fuldt arbejdsdygtig frem til ulykken.   

Højesteret fandt, at der ikke var fremkommet oplysninger, som gav sikkert grundlag for at anfægte Ankestyrel­sens fagkyndige vurdering af, at A har et erhvervsevnetab på 65 % og varigt mén på 20 %, idet Højesteret udtalte, at det ikke er afgørende for fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocent og méngrad i medfør af reglerne herom i den dagældende arbejdsskadesikringslov, hvilken nærmere lægelig diagnose der kan stilles i det enkelte tilfælde. 

Efter bevisførelsen, herunder Retslægerådets besvarelser, fandt Højesteret det ikke godtgjort som overve­jende sandsynligt, at de ændringer af A´s tilstand efter arbejdsulykken, som Anke­styrelsen havde lagt til grund for sin afgørelse, ikke var følger af arbejdsskaden, jf. herved den dagældende arbejdsskadesikringslov § 13.  

Ankestyrelsen blev herefter frifundet, idet Landsretten var nået til samme resultat.   

Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk