Hop til indhold
Højesteret

En udlændings overtrædelser af opholds- og meldepligt 
17-01-2017 

Sag 217/2016
  

 

Dom afsagt den 17. januar 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

En udlændings overtrædelser af opholds- og meldepligt

Sagen angik en udlænding, der ved Højesterets dom i 2005 blev straffet med fængsel i 8 år for grov narkotikakriminalitet og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Udlændingemyndighederne traf i 2009, da han blev prøveløsladt, afgørelse om, at udlændingen ikke kunne tvangsudsendes til sit hjemland. I forbindelse hermed blev han pålagt daglig melde- og opholdspligt i Center Sandholm.

Højesteret skulle tage stilling til, i hvilket omfang udlændingen kunne straffes for overtrædelse af påbud om opholds- og daglig meldepligt i Center Sandholm i perioden februar 2010 til februar 2015. Højesteret skulle i den forbindelse tage stilling til, om påbuddene udgjorde et uproportionalt indgreb i hans bevægelsesfrihed, jf. artikel 2 i den Europæiske Menneskerettighedskonventions Tillægsprotokol 4, og i hans ret til familieliv, jf. konventionens artikel 8, og om påbuddene er i strid med diskriminationsforbuddet i artikel 14.

Udlændingestyrelsen havde løbende vurderet, om fortsat ophold i Center Sandholm måtte anses for proportionalt, og havde i den periode, tiltalen angik, bl.a. truffet afgørelse herom den 9. oktober 2013.

Højesterets flertal udtalte bl.a., at da Udlændingestyrelsen traf afgørelse den 9. oktober 2013, havde opholds- og meldepligten varet i 3 år og 11 måneder. Udlændingestyrelsen havde på det tidspunkt et sikkert grundlag for at vurdere, at der ikke var konkret risiko for, at udlændingen ville skjule sig for politiet, at der ikke var udsigt til, at udvisningen af ham kunne gennemføres inden for en overskuelig fremtid, at han som følge af risikoen for tortur og anden nedværdigende behandling ikke havde reel mulighed for at udrejse frivilligt til sit hjemland, og at der ikke var noget andet land, han kunne udrejse til.

Højesterets flertal fandt, at udlændingens pligt til at tage ophold i Center Sandholm fra den 9. oktober 2013 udgjorde et uproportionalt indgreb i hans bevægelsesfrihed i strid med artikel 2 i Tillægsprotokol 4. Udlændingestyrelsens afgørelse af 9. oktober 2013 om fortsat ophold var derfor ugyldig. Som følge heraf var meldepligt i Center Sandholm ugyldig fra dette tidspunkt.

Udlændingen blev derfor straffet for overtrædelse af opholds- og meldepligten i perioden frem til den 9. oktober 2013, og han blev frifundet for overtrædelser, der lå efter denne dato.

Straffen blev nedsat til fængsel i 30 dage. 

Landsretten var delvist nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk