Hop til indhold
Højesteret

Eneanpartshavers og direktørs private benyttelse af bil 
10-04-2014 

Sag 201/2012
 

Dom afsagt den 10. april 2014

 

A
og
B ApS
mod
Skatteministeriet

 

Anpartsselskab havde stillet bil til rådighed for eneanpartshavers og direktørs private benyttelse

A er eneanpartshaver og direktør i B ApS, som driver virksomhed med bl.a. salg af rådgiv­ning og konsulenttjenester, brugte kedler og kedel­anlæg, serviceydelser, komponenter og re­servedele. B ApS havde lea­set en varevogn på gule nummerplader, som A mod betaling til B havde benyttet i den landbrugsvirksomhed, som han driver i personligt regi. Hovedspørgs­målet i sagen var, om bilen af selskabet dermed måtte anses for at have været stillet til rådig­hed for A’s private benyttelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Højesterets flertal lagde til grund, at B ApS, som ikke i øvrigt beskæfti­ger sig med udlejning af biler, alene havde ladet A benytte bilen til brug for sin personligt drevne landbrugsvirk­somhed på grund af hans stilling i selskabet. Flertallet fastslog heref­ter, at denne brug af bilen var anpartsselskabets virksomhed uvedkommende, og at bi­len dermed af B ApS var stillet til rådighed for A’s private benyttelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 1. pkt. Skattemyndighe­derne havde derfor været berettiget til bl.a. at forhøje A’s skattepligtige indkomst og til at for­høje anpartsselskabets momstilsvar (én dommer nåede til det modsatte resultat).      

Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk