Hop til indhold
Højesteret

Ej modregning i fogedsag 
18-11-2016 

Sag 72/2016
 

Kendelse afsagt den 17. november 2016   


Dan Terkildsen
mod
Processelskabet af 28. august 2009 ApS


Et krav på sagsomkostninger kunne ikke danne grundlag for modregning under en fogedsag, da kravet afhang af udfaldet af en retssag

Sagen angik, om der under en fogedsag kunne ske modreg­ning i medfør af retsplejelovens § 522 med et krav på sagsomkostninger på 900.000 kr., som en advokat havde mod et selskab i en afvist, men derpå genanlagt sag, i et krav på sagsom­kostninger på 20.000 kr., som selskabet havde mod advokaten, og som selskabet havde begæret udlæg for. Den genanlagte sag var stadig verserende.

Højesteret udtalte, at det ved Højesterets kendelse gengivet i UfR 2000 s. 1083 om et tilsvarende tilfælde er fastslået, at den afviste og den genanlagte sag skal betragtes som en helhed for så vidt angår spørgsmålet om sagsomkostninger, da konsekven­serne af afvisningen alene burde være, at den sagsøgte skal have godtgjort sine eventuelle merudgifter i forbindelse med afvisningen.

Herefter fandt Højesteret, at advokatens krav ikke havde den fornødne klarhed til at kunne danne grundlag for modreg­ning under fogedsagen.

Landsretten var kommet til samme resultat.


 Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret: 18-11-2016 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk