Hop til indhold
Højesteret

Ej fradragsret for ”termination fee” 
08-10-2015 

Sag 16/2015
 

Dom afsagt den 8. oktober 2015

 

Dan-Foam ApS
mod
Skatteministeriet

 

Der var ikke fradragsret for et ”termination fee” mellem koncernforbundne selskaber

Dan-Foam ApS, der producerer skum til bl.a. madrasser, indgik i en koncern med bl.a. sven­ske og amerikanske selskaber. Dan-Foam havde siden 1991 haft en 10-årig distributionsaftale med det svenske selskab, Fagerdala World Foams AB. I 2000 blev der indgået en aftale mel­lem bl.a. det amerikanske moderselskab, Tempur World Incorporated, og Fagerdala World Foams om et førtidigt ophør af distributionsaftalen fra 1991. Tempur World var gennem et holdingsselskab blevet medejer af Dan-Foam, og ophøret skete, fordi Tempur World havde oprettet sit eget distributionsnet. Tempur World havde derfor ikke længere behov for de di­stributions- og markedtingsydelser, som fulgte af aftalen fra 1991. Af aftalen fra 2000 fulgte endvidere bl.a., at Dan-Foam skulle betale et ”termination fee” på 15 mio. kr. til Fagerdala World Foams.

Dan-Foam ønskede at fradrage dette beløb ved skattemæssige afskrivninger, og sagen for Højesteret angik, om Dan-Foam var berettiget hertil. Dan-Foam anførte navnlig, at sagen skulle afgøres efter ligningslovens § 2, idet SKAT havde behandlet sagen som en transfer-pri­cing-sag.

Højesteret udtalte bl.a., at de almindelige skatteretlige principper i statsskattelovens §§ 4-6 også finder anvendelse ved interesseforbundne selskaber. Fradragsret forudsætter derfor, at betingelserne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er opfyldt, hvorefter der ved beregningen af den skattepligtige indkomst kan ske fradrag for driftsomkostninger, dvs. udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære af­skrivninger.

Højesteret fandt ligesom landsretten, at Dan-Foam ikke havde godtgjort, at betalingen for det førtidige ophør af distributionsaftalen havde en sådan tilknytning til Dan-Foams egen ind­komsterhvervelse, som måtte kræves, for at udgiften kunne anses for en fradragsberettiget driftsomkostning for Dan-Foam, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  Højesteret tiltrådte derfor, at Dan-Foam ikke havde fradragsret for afskrivninger på ”termination fee” for ind­komstårene 2000, 2002-2003 og 2005-2006.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk