Hop til indhold
Højesteret

Ej beskikkelse af bistandsadvokat i ”SE og HØR-sagen” 
22-12-2016 

Sag 233/2016
 

 

Kendelse afsagt den 21. december 2016

 

A m.fl. kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat

Højesteret fandt, at betingelserne for beskikkelse af bistandsadvokat for de forurettede i ”SE og HØR-sagen” ej var opfyldt

Sagen angik, om en række personer, hvis kreditkortoplysninger uberettiget var videregivet fra PBS/IBM til ansatte på ugebladet SE og HØR, skulle have beskikket en bistandsadvokat i med­før af retsplejelovens § 741 a, stk. 4, til at varetage deres interesser under straffesagen, hvor fem personer ved Retten i Glostrups dom af 24. november 2016 blev dømt for overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 3, jf. stk. 2, til dels jf. § 23.

Højesteret udtalte, at beskikkelse af bistandsadvokat efter § 741 a, stk. 4, som ud­gangspunkt ikke kan ske i sager om fredskrænkelser, medmindre krænkelsen af den foruret­tede har en sådan grov karakter som nævnt i bestemmelsens forarbejder, eller den forurettedes personlige forhold begrunder dette.

Højesteret fandt, at der ikke i den foreliggende sag var oplysninger om, at krænkelsen af de forurettede havde været af en sådan grov karakter, eller at de forurettedes personlige forhold talte for beskikkelse af en bistandsadvokat, og Højesteret tiltrådte på denne baggrund, at betingelserne for advokatbeskik­kelse efter retsplejelovens § 741 a, stk. 4, ikke kunne anses for opfyldt.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk