Hop til indhold
Højesteret

Efterbetaling af registreringsafgift 
26-06-2013 

Sag 312/2012

Dom afsagt den 26. juni 2013.

A
mod
Skatteministeriet

 

Køberen af en parallelimporteret bil hæftede for den ikke-betalte registreringsafgift, selv om bilen var videreoverdraget, da kravet blev rejst.  

A købte i 2006 en parallelimporteret Mercedes CL 500 af virksomheden V. V fik bilen afgiftsberigtiget, og bilen blev indregistreret i As navn. A solgte bilen i 2007. SKAT traf i 2009 endelig afgørelse om, at A skulle betale yderligere registreringsafgift under henvisning til, at den tidligere beregnede registreringsafgift var beregnet ud fra en faktura med urigtigt indhold.

Højesteret udtalte, at efter den dagældende registreringsafgiftslovs § 19, stk. 2, hæfter den, i hvis navn første registrering af et køretøj foretages, for afgiften, også selv om køretøjet er videreoverdraget. Hæftelsen omfatter, hvad afgiften efter loven skal beregnes til. A hæftede derfor efter loven for den ikke-betalte registreringsafgift på den købte bil.

Endvidere fastslog Højesteret, at A ved købet af bilen ikke var i god tro med hensyn til, at der var betalt fuld registreringsafgift. A var derfor ikke omfattet af SKATs administrative praksis for ikke at efteropkræve manglende registreringsafgift.    

Endeligt fastslog Højesteret, at det ikke var godtgjort, at SKAT havde handlet ansvarspådragende, og at A i øvrigt ikke led et erstatningsretligt beskyttet tab ved at blive afkrævet det manglende afgiftsbeløb.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 26-06-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk