Hop til indhold
Højesteret

Edition ikke pålagt 
18-02-2013 

Sag 317/2012
 

Kendelse afsagt den 14. februar 2013.   

A, B og C
mod
D og E 

Edition ikke pålagt

D og E indgik i december 2010 en købsaftale vedrørende en beboelsesejendom ejet af A, B og C. På tidspunktet for købsaftalens indgåelse arbejdede D med etablering af et partnerskab om opførelse af en fabrik i Island, og købsaftalen var betinget af, at der opnåedes afklaring af partnerskab i Island, således at finansiering af ejendomshandelen kunne opfyldes. Meddelelse herom skulle være sælgerne eller deres ejendomsmægler i hænde senest den 1. marts 2011. I januar 2011 meddelte D og E med henvisning til den nævnte betingelse, at de allerede da kunne se, at handelen ikke kunne opfyldes. Sælgerne bestred, at D og E kunne undlade at opfylde handelen. Sælgerne nægtede at frigive et beløb på 300.000 kr., som D og E havde deponeret hos sælgernes ejendomsmægler, og sælgerne rejste krav om erstatning mod D og E for tab ved dækningssalget af beboelsesejendommen.

I byretten afviste D og E at efterkomme en række provokationer fra sælgerne vedrørende dokumenter relateret til partnerskabet i Island. Under forberedelsen for landsretten blev provokationerne gentaget, og D og E fremlagde et uddrag af den partnerskabsaftale, som var indgået. D og E afviste i øvrigt at efterkomme provokationerne. Herefter fremsatte sælgerne editionsbegæringer mod D, hans partner på Island og et islandsk selskab.

Højesteret udtalte, at det forhold, at D og E under sagens forberedelse havde afvist at efterkomme provokationer, som omfattede materiale, der også fremgik af editionsbegæringen mod D, ikke alene kunne begrunde, at editionsbegæringen mod D ikke blev taget til følge. Henset til fremlæggelsen af uddrag af partnerskabsaftalen under forberedelsen for landsretten fandt Højesteret imidlertid ikke, at der var fornødent grundlag for herudover at pålægge D at fremlægge en række til dels fortrolige dokumenter vedrørende partnerskabet med henblik på sælgernes undersøgelsesmæssigt prægede gennemgang heraf.

Højesteret afslog derfor i det hele sælgernes editionsbegæring mod D, og af samme grunde blev editionsbegæringerne mod D’s partner på Island og det islandske selskab afslået. Højesteret havde ikke fundet det fornødent at indhente disse tredjeparters udtalelse om editionsbegæringerne.

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk