Hop til indhold
Højesteret

EU-udbudsregler overtrådt 
05-04-2011 

Sag 67/2008

 

Dom afsagt den 5. april 2011


Per Aarsleff A/S
mod
Amager Strandpark I/S


Spørgsmålet var bl.a., om Amager Strandpark I/S havde handlet i strid med det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved at have tildelt en udbudt kontrakt vedrørende anlæg af Amager Strandpark til Hoffmann/Boskalis JV i stedet for til Per Aarsleff A/S og i givet fald om erstatning herfor.

I udbudsbetingelserne var AB 92 § 24 om entreprenørens ret til tidsfristforlængelse erstattet af særlige definitioner for vejrlige parametre, som indebar, at nedbør ikke kunne medføre fristforlængelse, og at andre vejrforhold kun i meget begrænset omfang ville kunne begrunde fristforlængelse. Samtidig var det bestemt, at alle nødvendige vejrligsforanstaltninger, inklusive udvidede vinterforanstaltninger, skulle være indeholdt i tilbuddet.

Hoffmann/Boskalis angav i sit tilbud, at Dansk Byggeris Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende. Efter pkt. 5 i disse forbehold skal udgifter til snerydning og ikke-overenskomstmæssige vinterforanstaltninger betales særskilt som ekstraarbejder, og afviser bygherren at betale disse merudgifter, har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse og i visse tilfælde betaling af stilstandsomkostninger.

Efter en nærmere gennemgang af anlægsarbejdet vedrørende Amager Strandpark, udbudsbetingelserne og det tagne forbehold fandt Højesteret, at pkt. 5 i Dansk Byggeris Standardforbehold var i strid med et grundlæggende element i udbudsbetingelserne. Derfor var Amager Strandpark i medfør af den udbudsretlige lighedsgrundsætning, jf. artikel 6, stk. 6, i det dagældende rådsdirektiv 93/37, forpligtet til at se bort fra Hoffmann/Boskalis’ tilbud.

Højesteret fandt, at Amager Strandpark efter karakteren af overtrædelsen af udbudsreglerne havde handlet ansvarspådragende over for Per Aarsleff A/S. Det var ubestridt, at Per Aarsleff A/S ville have fået tildelt entreprisen, hvis tilbuddet fra Hoffmann/Boskalis var blevet afvist.

Per Aarsleff A/S havde herefter krav på erstatning for sit tab i form af mistet fortjeneste. Erstatningen blev med en nærmere begrundelse fastsat skønsmæssigt til 8 mio. kr.

Landsretten var nået til et andet resultat.


   Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 05-04-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk