Hop til indhold
Højesteret

Dom i sag om sagsomkostninger 
12-12-2011 

Sag 195/2010
 

Dom afsagt den 8. december 2011.

 

Kroma A/S
mod
Snaptun Frysehus A/S

 

Dom i sag om sagsomkostninger

Højesteret har afsagt dom i en sag, der alene vedrørte spørgsmålet om sagsomkostninger.

Retten i Horsens afsagde i 2009 dom i sag anlagt af Kroma A/S mod Snaptun Frysehus A/S. Sagen vedrørte førstnævntes krav om erstatning for tab som følge af, at Snaptun A/S havde hævet en købsaftale for 2 fiskerenseanlæg.

Ved dommen blev Snaptun Frysehus A/S frifundet, selvom byretten fandt, at Snaptun A/S ikke havde været berettiget til at hæve købsaftalen. Frifindelsen blev begrundet i, at det efter bevisførelsen ikke var muligt at opgøre det tab, som Kroma A/S havde lidt, da Kroma A/S kun havde rettet henvendelse til én mulig køber af anlæggene. Byretten mente derfor ikke, at prisen ved et dækningssalg kunne fastslås.

Kroma A/S ankede dommen til landsretten, hvor en syn- og skønsmand afgav erklæring om den forventede pris ved et dækningssalg af anlæggene. Landsretten lagde erklæringen til grund for beregningen af tabet, og tog herefter Kroma A/S’ påstand om erstatning til følge med 700.000 kr.

Ved fastsættelsen af sagsomkostninger i sagen bestemte landsretten, at ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til den anden part for nogen af retterne. Landsretten begrundede beslutningen med, at byrettens resultat var velbegrundet henset til bevisførelsen, og at det fornødne bevis – i form af skønserklæringen – først var blevet ført for landsretten.

Kroma A/S ankede herefter afgørelsen om sagsomkostningerne til Højesteret efter at havde fået tilladelse hertil af Procesbevillingsnævnet.

Sagen blev behandlet skriftligt for Højesteret af tre dommere.

Højesterets flertal på to dommere udtalte, at det forhold, at det afgørende bevis først blev fremskaffet for landsretten, ikke gav grundlag for at fritage Snaptun A/S, der dermed havde tabt sagen, for at betale sagsomkostninger for landsretten på i alt 162.695 kr. Derimod skulle der kun betales delvise sagsomkostninger for byretten.

Mindretallet ville pålægge Snaptun A/S sagsomkostninger for begge instanser.

Dommen var således en ændring af landsrettens afgørelse om sagsomkostninger.

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 14-12-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk