Hop til indhold
Højesteret

Dignity, Dansk Institut mod Tortur, tilladt at indtræde som biintervenient 
13-08-2013 

Sag 135/2013 m.fl.
 

Kendelse afsagt den 9. august 2013

Sag 135/2013, 136/2013 og 137/2013

A m.fl.
mod
Forsvarsministeriet

Dignitys anmodning om at indtræde i en sag til støtte for en af parternes påstand blev imødekommet

Højesteret imødekom, at Dignity kunne indtræde som biintervenient til støtte for parten A m.fl.’s påstand om, at der ikke skal stilles sikkerhed for sagsomkostninger i forbindelse med A m.fl.’s anlæg af en sag imod Forsvarsministeriet. A m.fl. har ved sagen rejst krav om tortgodtgørelse som følge af, at de angiveligt i 2004 blev udsat for en krænkende og retsstridig behandling under tilbageholdelse af de danske styrker i Irak og ved overgivelse til irakisk politi, hos hvem de angiveligt blev udsat for tortur samt umenneskelig og nedværdigende behandling.

Højesteret udtalte bl.a., at tredjemand kan indtræde som biintervenient til støtte for en af parterne i en retssag, hvis vedkommende har en retlig interesse i udfaldet. Det er overladt til domstole­nes skøn i det enkelte tilfælde at tillade biintervention, når dette findes rimeligt og velbegrundet. Instituttets virke er interessevaretagelse for tortur­ofre og potentielle torturofre, og instituttet måtte anses som alment anerkendt talerør mod tortur og for torturofre – en persongruppe, hvis interessers varetagelse ikke er foran­kret andetsteds, og som har særligt behov for sådan inte­ressevaretagelse. Dignitys indtræden i sagen med henblik på som biinterve­nient at udtale sig til støtte for A m.fl. lå inden for rammerne af instituttets formål og aktiviteter og kunne til­rettelægges uden forsinkelse eller væsentlig ulempe for sagens parter. På denne baggrund var Dignitys biintervention rimelig og velbegrundet.

  Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 13-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk