Hop til indhold
Højesteret

Designer afskåret fra at anvende sit eget navn som kendetegn eller del af et kendetegn i tilknytning til varer omfattet af et selskabs varemærkeret 
20-12-2016 

Sag 262/2015
 

Dom afsagt den 20. december 2016

 

Benedikte Utzon
mod
Topbrands ved Lasse Skaarup Jensen

 

Designer, der havde overdraget et va­re­mær­ke, som bestod af hendes navn, kunne ikke fremover an­vende navnet som kendetegn eller del af et kendetegn i til­knyt­ning til varegrupper, som varemærket blev anvendt for af det selskab, der havde købt varemærket

Sagen angik bl.a., om samtlige navne- og varemærkerettigheder til brugen af varemærket ”Benedikte Utzon” var blevet overdraget fra konkursboet efter designvirksomheden Benedikte Utzon A/S til Topbrands ved Lasse Skaarup Jensen, og i givet fald, om designeren Benedikte Utzons efterfølgende brug af sit navn i erhvervsmæssig sammenhæng krænkede Topbrands varemærkerettigheder.

Benedikte Utzon havde fra 1995 drevet personlig virksomhed som designer af modetøj og anvendte sit navn som varemærke for dette tøj. I 2009 overdrog hun alle immaterielle rettigheder i virksomheden, herunder varemærket ”Benedikte Utzon”, til det nye selskab Benedikte Utzon A/S og adskilte herved varemærket fra sit personnavn. Hun modtog vederlag herfor i form af aktier i selskabet. Efter Benedikte Utzon A/S’ konkurs tilbød kurator hende at købe varemærket ”Benedikte Utzon” af konkursboet for et beløb på mellem 25.000 kr. og 50.000 kr., hvilket hun afslog. Boet solgte herefter varemærket sammen med andre aktiver til Topbrands, som efterfølgende anvendte varemærket ved salg af tøj.

Højesteret udtalte bl.a., at kravet om god markeds­fø­rings­­skik indebærer, at erhvervs­mæs­sig anvendelse af eget navn skal ske på en må­de, der ikke er il­­­loyal, utilbørlig el­ler skadelig i forhold til va­re­mær­ke­indeha­ve­ren. Om dette er tilfældet, beror på en konkret vurde­ring.

Hvis en person, der har anvendt sit eget navn som va­re­mær­ke, har overdraget varemærket til en anden, medfører kravet om iagttagelse af god markedsføringsskik, at overdra­ge­ren af­skæ­res fra at bruge sit eget navn som vare­mær­ke for de va­re­­grup­­per, som va­remærket fortsat anvendes for af er­hver­­ve­ren. Overdrageren har således i kraft af kontrakts­forholdet en særlig pligt til at handle loyalt over for erhver­veren af varemær­ket, idet det ikke kan undgås, at anvendelsen af eget navn som va­re­mærke for varer af samme eller lignende art vil være skadelig for erhververen, da der vil være en klar forvekslingsrisiko.

Højesteret fandt på denne baggrund, at Benedikte Ut­zon var afskåret fra at an­ven­de sit eget navn som kendetegn eller del af et kendetegn i til­knyt­ning til varer omfattet af Topbrands’ varemærke­ret, idet den­ne anvendelse krænkede Top­brands’ varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1. Hun havde derfor krænket Topbrands varemærke bl.a. ved at tillade to selskaber at sælge tøj med varemærket ”Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe”.

Højesteret stadfæstede herved Sø- og Handelsrettens dom med visse ændringer, herunder at det beløb, Benedikte Utzon skulle betale i erstatning og vederlag til Topbrands, blev for­højet til 250.000 kr.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens dom

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk