Hop til indhold
Højesteret

Dansk indfødsret frakendt som følge af svig 
29-11-2016 

Sag 153/2016
 

 

Dom afsagt den 29. november 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

T blev frakendt dansk indfødsret, da han forsætligt havde afgivet urigtige oplysninger om sin nationalitet

Det var ubestridt, at T havde udvist svigagtigt forhold, fordi han – både da han kom til Danmark i 1991 og fik asyl, og da han i 1998 søgte om dansk indfødsret – afgav urigtige oplysninger, idet han angav at være irakisk statsborger, selv om han var syrisk statsborger. Det var også ubestridt, at han handlede forsætligt, og at svigen var bestemmende for, at han fik asyl og siden dansk indfødsret.

Efter en afvejning af på den ene side forholdets grovhed og på den anden side, hvor indgribende betydning en frakendelse ville have for T, fastslog Højesteret, at proportionalitetsvurderingen ikke førte til, at hovedreglen om frakendelse af indfødsretten på grund af svig skulle fraviges.

Højesteret vurderede i den forbindelse, at det ikke er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, at indfødsretslovens bestemmelse om frakendelse på grund af svig er tillagt tilbagevirkende kraft.

Landsretten var nået til det samme resultat.   

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk