Hop til indhold
Højesteret

Byrettens beregning af retsafgift kunne ikke kæres uden tilladelse 
17-11-2015 

Sag 204/2015
 

Kendelse afsagt 17. november 2015   

 

Vivian Boye Bisonnel og Carsten Boye Bisonnel
mod
Bech Bruun Advokatfirma
og
boet efter advokat A

og

Vivian Boye Bisonnel og Carsten Boye Bisonnel
mod
Lund, Elmer & Sandager Advokatpartnerselskab
og
advokat Jørgen Elmer

 

Kære af byrettens beregning af retsafgift krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet

Sagen angik spørgsmålet, om en byrets beregning af retsafgift var omfattet af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a, hvorefter kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, ikke kan kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Højesteret udtalte med henvisning til Højesterets kendelse af 23. april 2015 (UfR 2015.2540), at bestemmelsen i retsplejelovens § 389 a som udgangspunkt afgrænses ud fra et tidsmæssigt kriterium, således at den som udgangspunkt afskærer fri kære af kendelser og beslutninger, der træffes under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, også selv om afgørelsen ikke kan siges at vedrøre sagsforberedelsen eller hovedforhandlingen som sådan. Da den omtvistede afgørelse var truffet under forberedelsen af en civil sag, kunne den som udgangspunkt ikke kæres frit, og der forelå ikke holdepunkter for at fravige dette udgangspunkt.

Højesteret bemærkede endvidere, at retsafgiftslovens § 64, stk. 6, ikke blev ændret ved lov nr. 737 af 25. juni 2014, og at ændrings­lovens forarbejder ikke indeholdt særskilte bemærkninger vedrørende spørgsmålet om kære i medfør af retsafgiftsloven.

På denne baggrund, og da der ikke forelå tilladelse til kære fra Procesbevillingsnævnet, tiltrådte Højesteret, at landsretten havde afvist kæremålet.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk