Hop til indhold
Højesteret

Brugsret til grundareal gjaldt tidsubegrænset med opsigelsesvarsel på 30 år 
03-11-2016 

Sag 264/2015
 

Dom afsagt den 3. november 2016

 

Tomas Hansen
mod
Preben Vibe-Petersen

 

Tidsubegrænset brugsret med et opsigelsesvarsel på 30 år var ikke i strid med udstykningsloven, og deklaration om brugsret til strandareal skulle fortolkes i overensstemmelse hermed.

I 1996 blev i forbindelse med overførsel af arealer mellem to ejendomme tinglyst en deklaration, hvorefter ejeren af den ene ejendom havde en brugsret til et strandareal, der tilhørte den anden ejendom, ”i 30 år med ret til fornyelse og transport”.

For Højesteret angik sagen fortolkningen af deklarationen i forhold til udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1, hvorefter der ikke må stiftes brugsret over et areal for et længere tidsrum end 30 år, såfremt arealet udgør en del af en samlet fast ejendom.

Højesteret udtalte om fortolkningen af udstykningslovens § 16, stk. 1, at det sammenholdt med forarbejderne var mest nærliggende at forstå bestemmelsen sådan, at en tidsubegrænset aftale om brugsret ikke medfører krav om udstykning, hvis aftalen indeholder mulighed for opsigelse med et varsel, der ikke overstiger 30 år.

Højesteret udtalte endvidere, at ordlyden af deklarationen måtte forstås således, at brugsretten – i det omfang det ikke var i strid med udstykningsloven – skulle være tidsubegrænset. Deklarationen måtte herefter forstås således, at den gjaldt tidsubegrænset med et opsigelsesvarsel på 30 år.

Landsretten dom blev herefter stadfæstet.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk