Hop til indhold
Højesteret

Brugsmodelregistrering var gyldig 
16-05-2012 

Sag 331/2010

Dom afsagt den 16. maj 2012.

Power Stow A/S
mod
Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Hovedintervenient: RASN A/S

Udslettelsesbegæring mod brugsmodel vedrørende et transportbånd til stykgods blev ikke taget til følge, da brugsmodellen havde frembringelseshøjde.

I 1997 blev der igangsat et forprojekt, som bl.a. skulle afdække, om det var realistisk at udvikle et teknisk hjælpemiddel til at eliminere eller reducere arbejdsbelastningen i forbindelse med lastning/losning af fly.

RASN A/S udviklede efterfølgende et transportbånd til stykgods, der blev registreret som brugsmodel i 2006.

Power Stow A/S, der er indehaver af patentrettighederne til det såkaldte flexbånd til bagagehåndtering, fremsatte krav om sletning af registreringen RASNs brugsmodel.

Højesteret fandt, at forprojektet ikke var nyhedsskadeligt for RASNs brugsmodel, da projektet kun var kendt inden for en snæver og veldefineret kreds af projektejere og konsulenter.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker havde stadfæstet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse, hvorefter registreringen af RASNs brugsmodel blev opretholdt, da modellen adskilte sig tydeligt fra den kendte teknik.

Højesteret udtalte, at der er i sager af denne karakter må kræves et sikkert grundlag for at tilsidesætte Patentankenævnets afgørelse. Højesteret fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte nævnets vurdering af, at brugsmodellen opfyldte kravene i den dagældende brugsmodellovs § 3.

Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens dom.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 16-05-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk