Hop til indhold
Højesteret

Børn ikke tilbagegivet til fader i USA 
20-08-2012 

Sag 121/2012

Kendelse afsagt den 20. august 2012.

M
mod
F

Da faderen havde givet samtykke til, at børnene tog varigt ophold hos moderen i Danmark, fo­relå der ikke en ulovlig tilbageholdelse efter børnebortførelsesloven

Den 25. maj 2010 rejste moderen med parternes tre fællesbørn på henholdsvis 7 år, 3 år og 3 måneder til Danmark på sommerferie. Faderen, der var forblevet i familiens hjem i USA, meddelte under ferien, at han ville skilles.

Under en e-mailkorrespondance mellem parterne i begyndelsen af juni 2010 oplyste moderen, at hun ønskede at blive i Danmark med børnene. Hun bad faderen om en erklæring om, at børnene kunne blive hos hende i Danmark, så de kunne komme i skole og børnehave samt modtage lægehjælp. Fade­ren underskrev den 12. juni 2010 en erklæring, ifølge hvilken han gav tilladelse til, at børnene kunne bo hos deres moder i Danmark.

Den 16. september 2010 anlagde faderen sag om skilsmisse og forældremyndighed ved en domstol i Arizona, USA, som den 5. august 2011 traf afgørelse om, at børnene skulle tilbageleveres til faderen i USA. Den 13. september 2011 anmodede faderen om tilbagegivelse af børnene i henhold til Haager­børnebortførelseskonventionen.

Højesteret bestemte, at børnene ikke skulle tilbagegives til faderen i USA. Højesteret lagde til grund, at faderen ved sin erklæring af 12. juni 2010 havde samtykket til, at børnene tog varigt ophold hos deres moder i Danmark. Da børnene herefter havde fået bopæl (”habitual residence”) i Danmark tilkom kompetencen vedrørende spørgsmålet om børnenes opholdssted myndighederne i Danmark, ikke USA. Der forelå endvidere ikke en ulovlig tilbageholdelse efter børnebortførelsesloven og Haagerbørnebort­førelseskonventionen.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen.

 

Til top Sidst opdateret: 20-08-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk