Hop til indhold
Højesteret

Bortfragter havde krav på betaling efter at have afvist last 
23-11-2010 

Sag 122/2008

Dom afsagt den 23. november 2010.

Stema Shipping A/S
mod
RGS 90 Sweden AB

Stema Shipping A/S havde i henhold til en befragtningsaftale påtaget sig ved søtransport at fragte 20.000 tons ”forurenet jord” for RGS 90 Sweden AB. Kaptajnen på det skib, der skulle fragte en del af jorden, standsede imidlertid den påbegyndte lastning med henvisning til, at jorden var for væskeholdig og dermed på grund af bevægelighed udgjorde en fare for skibets sikkerhed under sejlads. Jorden blev efterfølgende losset og oplagt, og skibets lastrum blev rengjort.

Også for Højesteret var hovedspørgsmålet, om Stema havde været berettiget til at afvise jorden og følgelig havde krav på betaling for den aftalte fragt, erstatning for overliggetid og erstatning for afholdte udgifter til rengøring af skibet.

Højesteret gav Stema medhold i de to førstnævnte krav. Højesteret lagde til grund, at den lastede jord på grund af vandindhold havde en sådan konsistens, at den bevægede sig i lastrummet, og at dette påvirkede eller kunne påvirke skibets stabilitet, således at lasten ikke kunne transporte­res sik­kert uden særlige foranstaltninger. Jorden var derfor ikke kontraktmæssig, og Stema havde været berettiget til at afvise lasten, når RGS 90 ikke ville betale for de nødvendige særlige foranstaltninger, da den ikke uden sådanne foranstaltninger kunne stuves og befordres med den fornødne sikkerhed. RGS 90 var derfor ansvarlig for det tab, som Stema led herved. Stema fik ikke medhold i sit krav vedrørende rengøring af skibet, idet udgifterne hertil ikke var blevet forøget som følge af forhold, RGS 90 bar ansvaret for.

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 23-11-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk