Hop til indhold
Højesteret

Bombetrusler mod feriecenter 
03-07-2015 

Sag 52/2015
 

Dom afsagt den 3. juli 2015


Anklagemyndigheden
mod
T


6 måneders fængsel for bombetrusler mod feriecentret Lalandia. 4 måneder af straffen gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

T var i landsretten blevet dømt for tre dage i træk at have fremsat bombetrusler mod feriecentret Lalandia, hvor han var ansat. Sagen for Højesteret angik kun spørgsmålet om strafudmåling.

Højesteret fastslog, at der ved straffastsættelsen i sager om bombetrusler, der indebærer en overtrædelse af straffelovens § 266 om trusler og § 135 om forårsagelse af ugrundet udrykning af politi mv., kan tages udgangspunkt i en straf på fængsel i 3 måneder, når truslen har været egnet til at skabe utryghed hos et større antal personer, har medført indsats fra politi og redningsmandskab og herudover har skabt forstyrrelse for enkeltpersoner, virksomheder eller institutioner mv. Sager om bombetrusler kan dog omfatte forhold af meget forskellig karakter og grovhed, og udmålingen af straffen må derfor bero på en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i sagen.

I den konkrete sag havde truslerne medført ugrundet udrykning af politi og redningsmandskab, og der var i alle tre tilfælde blevet iværksat afspærring og bevogtning af feriecentret med et betydeligt ressourceforbrug til følge for politiet og redningsmandskabet. Truslerne var endvidere egnet til at skræmme og forstyrre et stort antal gæster, der de to første dage blev evakueret i henholdsvis ca. 8 timer og ca. 6 timer om aftenen og natten. Herudover skabte truslerne betydelig forstyrrelse for feriecentret og centrets ansatte og var egnet til at skade feriecentrets erhvervsinteresser.

På den baggrund fastslog Højesteret, at straffen efter en samlet vurdering skulle fastsættes til fængsel i 6 måneder. Højesteret lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at T i hvert fald efter sin første trussel måtte indse de meget betydelige konsekvenser, som hans handlinger medførte, og at han på trods heraf på ny fremsatte tilsvarende trusler de næste to dage.

Under hensyn til, at T på gerningstidspunktet var 18 år og ustraffet, og i lyset af hans gode personlige forhold, kunne 4 måneder af straffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele dommen

 Læs landsrettens dom 

 Læs byrettens dom

 

 

Til top Sidst opdateret: 03-07-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk