Hop til indhold
Højesteret

Børn skulle ikke tilbagegives 
15-12-2016 

Sag 194/2016
 

Kendelse afsagt den 14. december 2016

 

A
mod
B

Børn skulle ikke tilbagegives til Bulgarien, hvor deres far har bopæl, selv om moren ved en børnebortførelse havde ført dem til Danmark

A og B, som er bulgarske statsborgere og forældre til to piger, blev skilt i 2011. Moren (A) fik herefter tillagt forældremyndigheden alene efter bulgarsk lov. I 2012 traf Kredsretten i Sofia afgørelse om, at der kunne udstedes pas til børnene alene med moderens samtykke. Kredsretten bestemte samtidig, at børnene kunne udrejse af Bulgarien alene med samtykke fra A i et ube­grænset antal rejser til visse lande, herunder Danmark, i et tids­rum, hvor faren (B) ikke skulle afholde det rets­bestemte sam­vær med børnene med visse nærmere specifikationer. Byretten i Sofia stadfæstede i 2014 kredsrettens afgørelse. I 2015 udrejste A med begge børn af Bulgarien til Danmark uden Bs viden og samtykke. B indledte herefter en børnebortførelsessag. Til brug for sagen afgav det bulgarske justitsministerium en erklæring, hvoraf fremgik bl.a., at A ikke uden Bs samtykke måtte ændre børnenes bopæl.

Sagen angik for Højesteret, om børnene skulle tilbagegives til Bulgarien, hvor B har bopæl. Det var herunder et spørgsmål, om udrejsen til Danmark i 2015 og det fortsatte ophold i Danmark udgjorde en børnebortførelse. Hvis dette var tilfældet, skulle det afgøres, om tilbage­givelse af børnene kunne nægtes af hensyn til børnene, som begge havde modsat sig at blive sendt til Bulgarien.

Højesteret lagde efter oplysningerne fra det bulgarske justitsministerium til grund, at A ikke havde haft ret til at flytte børnenes bopæl til udlandet, og at børne­nes tilbageholdelse i Danmark stred mod de bulgarske retsafgørelser vedrørende skilsmisse og om bør­nenes rejser til udlan­det. Højesteret fastslog på denne baggrund, at B i kraft af sin ret til at modsætte sig, at børnene tog fast bopæl uden for Bulgarien, besad rettigheder som indehaver af forældre­myndig­hed, hvorfor der forelå en børnebortførelse. Under hensyn til de oplysninger, som forelå omkring børnene, skulle børnene dog ikke tilbagegives til B i Bulgarien.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk