Hop til indhold
Højesteret

Bevislempelse for årsagssammenhæng i patientskadesag 
27-08-2019 

Sag 204/2018
 

Dom afsagt den 27. august 2019

 

Boet efter A
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen

 

Tilstrækkeligt sandsynliggjort, at patient allerede i 2008 ville have fået diagnosticeret be­gyndende lungekræft, hvis en ansvarspå­dragende fejl ikke var blevet begået

A fik i oktober 2012 konstateret lungekræft. Sagen an­gik, om A var blevet påført en patient­ska­de som følge af, at lun­gekræften ikke blev diag­nosti­ceret på et tidligere tidspunkt.

Retslægerådet oplyste i en udtalelse, at der på et røntgenbillede optaget i januar 2008 kunne konstateres et svagttegnet ca. 1 cm stort rundinfiltrat på As ene lunge, og at der var tale om en radiologisk fejl, idet rundinfiltratet burde have ledt til yderligere udredning. Højesterets flertal fandt, at der herved klart var begået en fejl, som var ansvarspå­dragende.

Ifølge Retslægerådet var rundinfiltratet på røntgenundersøgel­sen i 2008 ik­ke med mere end 50 % sandsynlighed udtryk for lungekræft på det tidspunkt, men det var påfaldende, at kræft­svul­sten udviklede sig i samme om­rå­de som rundinfiltra­tet. Også As arv, rygning og alder samt det for­hold, at infiltratet var uregelmæssigt afgrænset, talte for kræft.

Højesterets flertal lagde på den baggrund til grund, at der var en vis, større, men ikke overve­jende, sand­synlighed for, at A allerede i januar 2008 hav­de begyndende lungekræft, og at det­te ville være blevet konstateret, hvis A dengang var blevet udredt. Under hensyn til, at den manglende udredning var årsag til, at det ikke kunne afgøres, om kræften allerede var til stede i 2008, skulle den tvivl, der bestod med hensyn til årsagssammenhængen, komme A til gode. Flertallet fandt det herefter tilstrækkeligt sandsynliggjort, at A, hvis den ansvarspå­dragende fejl ikke var blevet begået, allerede i 2008 havde fået diagnosticeret be­gyndende lungekræft.

Da Højesteret ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, om den forsinkede diagnose havde medført, at As lungekræft blev uhel­bredelig eller i øvrigt havde påført A en erstatnings­berettigende skade, hjemviste Højesteret sagen til patientskademyndighederne.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk