Hop til indhold
Højesteret

Bevisbyrden ikke løftet for, at invalideskilt i parkeret bil ikke var synligt fremme 
12-01-2010 

Sag 109/2009


Kendelse afsagt den 12. januar 2010.

 
A
mod
Københavns Kommune


Bevisbyrden ikke løftet for, at invalideskilt i parkeret bil ikke var synligt fremme

A blev pålagt p-afgift for uden synligt invalideskilt at have parkeret på en invalideparkeringsplads ud for et hospital.

Fogedretten ophævede efterfølgende pantefogedens beslutning om at fremme udlægsforretning mod A. Fogedretten lagde vægt på A´s og A´s samlevers troværdige forklaringer om, at invalideskiltet, der var fastgjort med elastikker til bilens solskærm, var slået ned, da de forlod bilen, således at invalideskiltet var synligt igennem bilens forrude, og at parkeringsvagterne ikke kunne huske den konkrete sag, men alene henholdt sig til den normale procedure for pålæggelse af afgifter. Ved Østre Landsrets kendelse blev udlægsforretningen mod A fremmet. 

Højesteret udtalte, at Den Europæiske Menneskerettighedskommission ved afgørelse af 14. september 1998 i sagen Flemming Peter­sen mod Danmark har udtalt, at en sag om parkeringsaf­gift til det offentlige indebærer stillingtagen til en ”anklage for en forbry­delse”, således som dette udtryk er anvendt i artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettig­heds­konvention. Det betyder, at retten ved behandlin­gen af en sådan sag skal iagttage de retssikkerhedsgaran­tier, der i medfør af artikel 6 gælder for tiltalte i straffesa­ger, herunder reglen om uskyldsformodning i ar­tikel 6, stk. 2, og reglen i retsplejelovens § 863, om at en tiltalt ikke har pligt til at afgive forklaring.

Højesteret fandt af de grunde, som er anført af fogedretten, at Parkering København, som må antages at have haft mulighed for at sikre sig bevis ved fotografering, ikke har godtgjort, at invalideskiltet ikke var anbragt synligt i for­ruden.

  Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret: 12-01-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk