Hop til indhold
Højesteret

Betinget dom uden straffastsættelse for vold begået af to 14-årige piger 
27-06-2011 

Sag 119/2011

Dom afsagt den 27. juni 2011.

Rigsadvokaten
mod
T1
og
T2

Betinget dom uden straffastsættelse for vold begået af to 14-årige piger

To 14-årige piger havde gjort sig skyldig i vold efter straffelovens § 244 ved i forening at have taget halsgreb på en 17-årig pige og tildelt hende 1 slag i ansigtet med flad hånd og flere knytnæveslag i ansigtet. Efter volden konstateredes det, at forurettede muligvis havde enkelte punktformede blødninger i de nedre øjenlåg som følge af halsgrebet, ligesom hendes kind var rød og hævet efter slagene. I byretten og landsretten blev de tiltalte idømt en ungdomssanktion efter straffelovens § 74 a. For Højesteret gjorde de tiltalte gældende, at der ikke var grundlag for at anvende ungdomssanktion i anledning af voldsudøvelsen, og at de i stedet burde idømmes en betinget fængselsstraf.

Højesteret bemærkede, at en person under 18 år efter straffelovens § 74 a kan un­dergives ungdomssanktion, hvis den unge har begået gro­vere personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig krimi­nalitet. Det frem­gik af forarbejderne, at anvendelse af ungdomssanktion bl.a. forudsætter, at der er tale om gro­vere personfarlig kriminalitet, f.eks. vold, og at domstolene som al­ternativ til ungdomssank­tion ville have idømt den pågældende en ubetinget fæng­selsstraf i intervallet fra 30 dage til ca. 1 år.

I den foreliggende sag var de tiltalte 14 år på gerningstids­punktet, og der var tale om et enkelt­stående voldsforhold omfattet af straffelovens § 244 uden nævneværdige fy­siske skader på forurettede. Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at betingelserne for at anvende ung­domssanktion ikke er opfyldt.

Som følge af de tiltaltes meget unge alder og den ikke særligt alvorlige karakter af den udøvede vold fandt Højesteret, at sagen kunne afgøres med en betinget dom uden straffastsættelse.

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 27-06-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk