Hop til indhold
Højesteret

Bestyrelsesansvar 
04-02-2011 

Sag 74/2008

Dom afsagt den 4. februar 2011.

Kim Erleben,
Nicko Mammen og
Tonny Erleben
mod
Brdr. Erleben A/S under konkurs og
BGC Holding 2007 (tidligere BGC Revision) Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Selskabs bestyrelse ansvarlig for tab, men bestyrelsens formand delvist friholdt af selskabets revisor

Brødrene, A og B, omdannede i februar 2000 deres personligt drevne virksomhed til et aktieselskab. A og B deltog begge aktivt i den daglige drift og var medlemmer af bestyrelsen. En tredje bror, C, var formand for bestyrelsen men deltog i øvrigt ikke i virksomheden. Revisor D, der var ansat i et statsautoriseret revisionsaktieselskab, R, rådgav brødrene i forbindelse med omdannelsen. R var desuden generalforsamlingsvalgt revisor for selskabet og havde påtaget sig bogføringen for både den personligt drevne virksomhed og selskabet.

Selskabets drift blev indstillet i oktober kvartal 2000, og selskabet blev taget under konkursbehandling i 2002. Det viste sig, at aktiekapitalen aldrig havde været til stede i selskabet, heller ikke på omdannelsestidspunktet. Selskabets bogføring var ophørt efter kort tid i 2000, selskabet havde ikke foretaget afregning for moms eller A-skat, og der var ikke afholdt bestyrelsesmøder eller fulgt op på bogføring og budgetter.

Højesteret fandt, at de tre brødre var solidarisk ansvarlige for det tab, som selskabets kreditorer og dermed konkursboet havde lidt ved det manglende kapitalgrundlag og den underskudsdrivende drift, og at der ikke var grundlag for lempelse af erstatningsansvaret.

Højesteret udtalte, at R måtte kunne se, at selskabets kapitalgrundlag ikke svarede til det registrerede, at der ikke blev anlagt særskilt bogføring for selskabet, og at der var lønudgifter og momspligtig virksomhed, men ikke blev afregnet kildeskat og moms, ligesom R vidste, at bogføringen ophørte på et tidspunkt i 2000, formentlig i andet kvartal.

Højesteret frifandt R for A og B’s krav om friholdelse, idet Højesteret lagde vægt på, at A og B som ledere og daglige deltagere i virksomheden var bekendt med disse forhold.

Derimod fastslog Højesteret, at R skulle friholde C for halvdelen af det beløb, som han måtte betale til konkursboet. Højesteret udtalte, at R i forbindelse med omdannelsen skulle have rådgivet bestyrelsen om problemerne med det manglende kapitalgrundlag, ligesom R havde en forpligtelse til over for bestyrelsen at påtale de forhold, som R var blevet bekendt med i forbindelse med bogføringen og som generalforsamlingsvalgt revisor. R havde tilsidesat disse forpligtelser og havde dermed handlet ansvarspådragende over for C, der ikke deltog i den daglige drift og ledelse af virksomheden, og som derfor ikke var bekendt med forholdene. (Dissens).

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom med den ændring, at R skulle friholde C for halvdelen af den erstatning, som han måtte betale til konkursboet.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 04-02-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk