Hop til indhold
Højesteret

Beslaglagt bil skulle ikke udleveres til konkursbo 
11-07-2017 

Sag 275/2016

Kendelse afsagt den 11. juli 2017


X-firma A/S under konkurs
mod
A


Bil beslaglagt af skattemyndighederne skulle ikke udleveres til konkursbo

En bil blev beslaglagt af skattemyndighederne i forbindelse med en straffesag om unddragelse af registreringsafgift. X-firma havde ifølge en kontrakt af 17. april 2013 købt bilen af A, som den 16. april 2013 havde indgået en kontrakt med X-firma om leasing af bilen fra den 17. april 2013 til den 16. oktober 2013. Sagen angik, om bilen skulle udleveres til X-firma A/S under konkurs eller til A. A havde oplyst, at han havde solgt bilen til tredjemand.

Højesteret udtalte, at toldlovens § 83, stk. 3, 1. pkt., må forstås i overensstemmelse med retsplejelovens § 807 d, stk. 1, og forarbejderne til denne bestemmelse. Udlevering skal herefter som udgangspunkt ske til den, hos hvem beslaglæggelsen skete, medmindre en anden godtgør at være berettiget til det beslaglagte. Der skal dog ikke herved tages endelig stilling til ejerforholdet.

På denne baggrund og under de foreliggende omstændigheder, hvor beslaglæggelsen skete hos A, Hvor X-firma ikke havde betalt købesummen for bilen, og hvor registreringsafgiften er betalt af A, fastslog Højesteret, at bilen skulle udleveres til A. Der var ikke herved taget endelig stilling til, om konkursboet måtte anses for at være ejer af bilen.

Landsretten var nået til det samme resultat.


 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk