Hop til indhold
Højesteret

Beslaglæggelse af fremtidige indbetalinger nægtet 
05-04-2016 

Sag 230/2015
 

Kendelse afsagt den 5. april 2016


Anklagemyndigheden
mod
S1 og S2


Retsplejelovens § 802, stk. 1 og 2, indeholdt ikke hjemmel til beslaglæggelse af fremtidige indbetalinger

A var sigtet for via selskaberne S1 og S2 at have begået skatte- og afgiftssvig efter straffelovens § 289, og anklagemyndigheden havde anmodet om beslaglæggelse af indestående og fremtidige indbetalinger på bankkonti tilhøren­de de to selskaber i medfør af retsplejelovens § 802, stk. 1, subsidiært § 802, stk. 2.

Højesteret tiltrådte, at der var grund til at antage, at det aktuelle indestående på bankkontiene tilhørende de to selskaber kunne være udbytte ved en strafbar handling, som burde konfiskeres. Betingelserne for beslaglæggelse efter retsplejelovens § 802, stk. 1, af det aktuelle indestående på kontiene fandtes herefter at være opfyldt. Da beslaglæggelse af det aktuelle indestående endvidere måtte anses for at være nødvendig for at sikre det offentliges krav på sagsomkostnin­ger, konfiskation, bødekrav eller erstatning, fandt Højesteret, at også betingelserne for be­slaglæggelse i medfør af retsplejelovens § 802, stk. 2, var opfyldt.

Efter ordlyden af og forarbejderne til retsplejelovens § 802, stk. 1 og 2, samt deres afgræns­ning over for § 802, stk. 3, fandt Højesteret, at bestemmelserne i § 802, stk. 1 og 2, ikke gav hjemmel til at beslaglægge formue, som den mistænkte senere måtte erhverve. Beslaglæggelsen i medfør af § 802, stk. 1 og 2, i nærværende sag kunne således ikke udstrækkes til også at omfatte fremtidige indbetalinger på bankkontiene.

Landsretten var kommet til det resultat, at også fremtidige indbetalinger på bankkontiene kunne beslaglægges.


 Læs hele kendelsen  

Til top Sidst opdateret: 06-04-2016 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk