Hop til indhold
Højesteret

Beskikkelse af forsvarere fra samme advokatkontor 
16-08-2016 

Sag 62/2016
 

 

Kendelse afsagt den 12. august 2016

 

T
mod
Den Uafhængige Politiklagemyndighed

 

To advokater fra samme kontor kunne beskikkes for to indklagede polititjenestemænd i en sag omfattet af retsplejelovens regler om straffesager mod politipersonale

Sagen angik, om en advokat var afskåret fra at blive beskikket som forsvarer for en politi­tjenestemand i en sag omfattet af retsplejelovens kapitel om straffesa­ger mod politipersonale, fordi en advokat fra samme kontor var beskikket som forsvarer for en anden polititjenestemand i sa­gen.

Højesteret udtalte med henvisning til Højesterets kendelser af 17. december 2013 (UfR 2014.903 og 905), at be­skikkelse af flere forsvarere fra samme kontor må nægtes, når de sigtedes interesser under sagen er modstridende, eller der er nærliggende risiko herfor.

Efter de foreliggende oplysninger var der ikke grundlag for at antage, at de to polititjenestemænds interesser under sagen var modstridende, eller at der var en nærliggende risiko her­for. De to polititjenestemænd kunne derfor få beskikket forsvarere fra samme advokatkontor.

Landsret var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk