Hop til indhold
Højesteret

Beskatning af kompensationsbeløb 
01-02-2012 

Sag 94/2010

Dom afsagt den 1. februar 2012.

A
mod
Skatteministeriet

Beskatning af kompensationsbeløb givet ved ophævelse af samliv mellem ugifte samlevende

A og B havde boet sam­men siden sommeren 1993 uden at have indgået ægteskab. I anledning af parternes samlivsophævelse meddelte B, at han havde bedt sin bank om at over­føre 6 mio. kr. til As konto. Sagens første spørgsmål var, om det overførte beløb på 6 mio. kr. helt eller delvist skulle anses for et skattefrit kompensationsbeløb.

Højesteret bemærkede, at det i Højesterets praksis er fastslået, jf. bl.a. UfR 1985, side 607/2, at der ved ophør af et fler­årigt, fast samlivsforhold kan tillægges en part, der gennem deltagel­se i parternes fælles ud­gifter – eller på anden måde – i væsentlig grad har bidraget til, at en anden part har kunnet skabe eller bevare en ikke ubetydelig formue, et beløb, hvis størrelse fastsættes skønsmæssigt under hensyntagen til bl.a. samlivets varighed og parternes økonomiske forhold ved dets op­hør.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at A havde et kom­­­pen­sa­tionskrav mod B. Det overførte beløb på 6 mio. kr. blev – i overensstemmelse med den anmeldelse, som A og B havde indgivet til skattemyndighe­derne – anset for en gave. Spørgsmålet var herefter, om gaven fal­dt ind under § 22, stk. 1, litra d, i lov om afgift af døds­boer og ga­ver (boafgiftsloven) og dermed ikke skulle henregnes til As skattepligtige ind­komst, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra b.

Højesteret fandt, at A ikke havde modtaget ga­ven på et tidspunkt, hvor hun og B havde fælles bopæl som krævet efter boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d. Gaven var dermed ikke omfattet af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra b, men skulle henregnes til As skatteplig­­tige ind­komst, jf. statsskattelovens § 4, litra c.

Den Europæiske Menneskerettigheds­konventions artikel 14 sammenholdt med artikel 8 eller artikel 1 i tillægsprotokol 1 er ikke til hinder for, at ugifte samlevende i økonomisk henseende behandles anderledes end ægtefæller ved samlivets ophør, herunder skattemæssigt.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 01-02-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk