Hop til indhold
Højesteret

Beregning af tab på aktier og anparter 
11-06-2014 

Sag 278/2012
 

Dom afsagt den 11. juni 2014

 

Skatteministeriet
mod
Topdanmark A/S og
TD.0151 ApS

 

Ved beregningen af aktiers henholdsvis anparters anskaffelsessum skulle der efter omstændighederne ses bort fra gennemførte kapitalforhøjelser i selskaberne  

Topdanmark og TD.0151 (datterselskab af Topdanmark) havde i indkomståret 2000 hver to datterselskaber, som foretog modsatrettede, kortfristede valutaterminsforretninger med Jyske Bank. Det ene datterselskab led som følge heraf tab, mens søsterselskabet havde en næsten tilsvarende gevinst. Alle seks selskaber var sambeskattede.

Topdanmark dækkede tabene for de tabslidende datterselskaber over for Jyske Bank i henhold til støtteerklæringer, og der blev i tilknytning til terminsforretningerne ligeledes gennemført kapitalforhøjelser i de tabslidende datterselskaber, således at de kunne indfri deres gæld til Topdanmark. De tabslidende datterselskaber blev derefter inden indkomstårets udløb solgt, og moderselskaberne selvangav i den forbindelse et aktie-/anpartsavancetab.

Højesteret udtalte bl.a., at valutaterminsforretningerne i forhold til moderselskaberne var uden nævneværdig økonomisk risiko og forretningsmæssig begrundelse. Terminsforretningerne var tilrettelagt på en sådan måde, at dispositionernes eneste formål og virkning var at skabe et fradragsberettiget tab for moderselskaberne. Den del af tabet på aktierne/anparterne, som modsvaredes af kapitalforhøjelserne som følge af terminsforretningerne, kunne derfor ud fra en helhedsvurdering ikke anses for reelle tab, men måtte anses for konstruerede tab.

Under disse omstændigheder fastslog Højesteret, at der ved opgørelsen af moderselskabernes tab ved salg af aktier/anparter skulle ses bort fra den del af anskaffelsessummerne, der hidrørte fra de pågældende kapitalforhøjelser.

Landsretten var kommet til et andet resultat.  

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk