Hop til indhold
Højesteret

Beregning af grundlaget for betaling af pensionsafkastskat 
21-12-2010 

Sag 145/2009

Dom afsagt den 21. december 2010

Kommunernes Pensionsforsikring A/S
mod
Skatteministeriet

Sagen drejede sig om beregning af grundlaget for Kommunernes Pensionsforsikring A/S’ betaling af pensionsafkastskat for året 2000 efter den dagældende pensionsafkastbeskatningslovs § 14, hvorefter beskatningsgrundlaget skulle nedsættes med årets indkomst efter fradrag af ubenyttede underskud fra tidligere år. Efter § 14, stk. 2, gjaldt der særlige regler herom i tilfælde som det foreliggende, hvor et livsforsikringsselskab var omfattet af en regel om såkaldt tvungen sambeskatning i forbindelse med pensionsafkastbeskatning.   

Ifølge Kommunernes Pensionsforsikring A/S var selskabet berettiget til at fratrække nogle datterselskabers overskud for året 2000 i beregningen af grundlaget for pensionsafkastskat uden fradrag af et af selskabet ubenyttet underskud for året 1998.

Skatteministeriet var enig med Kommunernes Pensionsforsikring A/S i, at selskabet havde ret til at fratrække datterselskabernes overskud for året 2000 i beregningen af grundlaget for pensionsafkastskat, men gjorde gældende, at det først kunne ske efter fradrag af selskabets ubenyttede underskud for året 1998.   

Højesteret fandt, at det følger af ordlyden af den dagældende § 14, stk. 2, jf. stk. 1, at man i tilfælde som det foreliggende skulle nedsætte det samlede beskatningsgrundlag med den samlede skattepligtige indkomst for livsforsikringsselskabet og datterselskaberne efter fradrag af livsforsikringsselskabets underskud fra tidligere indkomstår.  Højesteret bemærkede, at denne forståelse også havde støtte i bestemmelsens forarbejder.  

Landsretten var kommet til samme resultat. 

Læs hele dommen. 

Til top Sidst opdateret: 21-12-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk