Hop til indhold
Højesteret

Beregning af forventet udbytte ved dyrkning af cannabisplanter i skunkvæksthuse 
05-10-2016 

Sag 26/2016 og 45/2016
 

 

 

Domme afsagt den 5. oktober 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T1

og 

Anklagemyndigheden
mod
T2

 

Højesteret fastsatte generel model for beregning af det forventede udbytte af marihuana ved dyrkning af cannabisplanter i skunkvæksthuse

Sagerne drejede sig om to tiltalte, som havde dyrket henholdsvis 33 og 434 cannabisplanter.

Rigsadvokaten har den 25. februar 2015 - på baggrund af en erklæring fra Retsmedicinsk Institut - givet retningslinjer for, hvordan en beregning af det forventede udbytte skal ske, nemlig med udgangspunkt i 46 gram pr. plante, hvorefter der skal foretages et generelt fradrag på 25 % for at tage højde for forhold, der har betydning for udbytte og kvalitet. Det er Retsmedicinsk Instituts vurdering, at udbyttet pr. plante med 95 % sikkerhed vil ligge på 46 gram plus/minus 8 gram.

Højesteret fandt, at der, når et skønnet udbytte af planterne skulle fastslås, kunne tages udgangspunkt i denne generelle beregningsmodel, men at der ved beregningen af det skønnede udbytte – for i højere grad at tage højde for usikkerhedsfaktorer – skulle tages udgangspunkt i de gennemsnitlige 46 gram med fradrag af 8 gram (dvs. 38 gram), og at der herfra yderligere i overensstemmelse med Rigsadvokatens retningslinjer skulle fradrages 25 % for at tage højde for dødelighed blandt planterne og øvrige usikkerhedsfaktorer.

Højesteret fandt endvidere, at der i hver enkelt sag skal foretages en konkret vurdering af, om der er grundlag for at fravige denne beregningsmodel, herunder hvis cannabisdyrkningen i den pågældende sag har haft en uprofessionel karakter. Den konkrete bedømmelse af tiltaltes dyrkningsfaciliteter mv., som landsretten havde foretaget, kunne ikke prøves af Højesteret.

I sag 45/2016 førte beregningsmodellen til, at udbyttet kunne beregnes til 940,5 gram marihuana.

For så vidt angår strafudmålingen fandt Højesteret, at det beregnede udbytte af dyrkning af skunkplanter skal straffes på samme måde som den samme mængde hash.

Højesteret stadfæstede herefter, at denne tiltalte var straffet med en fællesstraf på 3 måneder, som omfattede en reststraf på 64 dage.

I sag 26/2016 udtalte Højesteret, at sagen ikke burde have været gennemført som tilståelsessag i byretten, da tiltaltes tilståelse ikke omfattede det beregnede udbytte. Da tiltalte var enig i, at sagen kunne afgøres på grundlag af den beregningsmodel, Højesteret nåede frem til i den anden sag, blev sagen dog ikke hjemvist til byretten.

For denne tiltalte førte beregningsmodellen til, at udbyttet kunne beregnes til 12,369 kg marihuana. Denne tiltalte havde desuden været i besiddelse af 6 kg færdigproduceret marihuana (skunk) og 48 gram hash.

Højesteret nedsatte i denne sag straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder.

 Læs hele dommen i sag 26/2016

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 Læs hele dommen i sag 45/2016

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk