Hop til indhold
Højesteret

Beregning af erhvervsevnetab efter piskesmældsskade 
15-04-2011 

Sag 393/2008

Dom afsagt den 15. april 2011

TrygVesta Forsikring A/S
mod
A

Årsagssammenhængen mellem en whiplashskade og erhvervsevnetab var godtgjort.

A blev i juni 1998 påkørt bagfra og pådrog sig en piskesmældslæsion. Bilen, der havde påkørt A, var forsikret af TrygVesta, som udbetalte godtgørelse for varigt mén svarende til en mengrad på 15 %.  I august 2001 og maj 2002 udbetate TrygVesta endvidere 200.000 kr. og 286.000 kr. til A i erstatning for tab af erhvervsevne, svarende til et erhvervsevnetab på 60 % og en årsløn på 135.000 kr. A mente, at hendes erhvervsevnetab var større, og at årslønnen burde fastsættes svarende til fuld tid. Hun indbragte sagen for domstolene. I forbindelse med retssagen blev både Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen forelagt sagen. Retslægerådet fandt det usikkert, om A’s gener kunne tilskrives færdselsuheldet, mens Arbejdsskadestyrelsen vurderede, at A’s erhvervsevnetab som følge af uheldet var på 65 %. I forhold til spørgsmålet om, hvilken årsløn der skulle lægges til grund, gjorde A gældende, at årslønnen skulle fastsættes, som om hun havde arbejdet på fuld tid, idet hun dels forgæves havde søgt fuldtidsstillinger, dels havde udnyttet sin resterende erhvervsevne i hjemmet. TrygVesta anførte hertil, at A på intet tidspunkt forud for færdselsuheldet havde oppebåret en indtægt svarende til en fuldtidsstilling, og at det arbejde, hun udførte i hjemmet, ikke kunne medføre, at hendes årsløn skulle fastsættes som svarende til lønnen i en fuldtidsstilling.

På baggrund af de lægelige udtalelser i sagen, og da der ikke i øvrigt var grundlag for at antage, at andre forhold havde påvirket A’s erhvervsevne, fandt Højesteret, at det i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens vurdering måtte anses for godtgjort, at det fulde erhvervsevnetab var forårsaget af færdselsuheldet i 1998. For så vidt angik fastsættelsen af årslønnen fandtes A’s indtægts- og ansættelsesforhold ikke at være af en sådan særlig karakter, at årslønnen skulle fastsættes til et andet beløb end 135.000 kr., som svarede til lønnen forud for skaden. Højesteret ændrede dermed landsrettens dom. Dissens vedrørende spørgsmålet om årsløn.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 15-04-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk