Hop til indhold
Højesteret

Berammelse af hovedforhandling i større straffesag fastholdt af hensyn til de tiltaltes forsvarervalg. 
30-03-2011 

Sag 69/2011


Kendelse afsagt den onsdag den 30. marts 2011


Anklagemyndigheden
mod
T1-T4.


Berammelse af hovedforhandling i større straffesag fastholdt af hensyn til de tiltaltes forsvarervalg.

En straffesag med 14 tiltalte blev under et retsmøde berammet til hovedfor­handling i lands­retten over en periode med sidste retsdag den 22. marts 2012. Flere forsvarere og anklage­myndigheden kritiserede en berammelse så langt fremme i tiden. Landsretten forsøgte derefter med forsvarerne og anklage­myndigheden at finde mu­lige mødedatoer i 1. halvår 2011 og afsagde en kendelse om ændring af berammelsen, således at sidste retsdag blev den 20. december 2011. Fire af de 14 forsva­rere kærede afgørelsen bl.a. under henvisning til, at de på grund af andre sager var forhindret i at møde på de berammede dage i 1. halvdel af 2011. Efter sagens kompleksitet og omfang samt den forholdsvis beskedne tidsgevinst ved den ændrede beram­melse – ca. 3 måneder – og af hensyn til de tiltaltes forsva­rervalg fandt Højesteret, at den oprindelige beram­melse måtte opretholdes. Dette var ikke i strid med rets­pleje­lovens § 843 a, jf. § 917, eller artikel 6 i EMK. Endvidere burde landsretten i for­bindelse med forsøg på anden berammelse have anmodet advokaterne for T1-T4 om de­res endelige stillingtagen til, om de kunne møde på de dage, hvortil sagen var berammet, og i tilfælde af et benægtende svar have tilbagekaldt beskikkelsen, med deraf følgende mulighed for at af­gørel­sen om afbeskikkelse kunne indbringes for Den Særlige Klageret.


  Læs hele afgørelsen  

 

Til top Sidst opdateret: 30-03-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk