Hop til indhold
Højesteret

Begrænset rejseforbehold 
04-04-2016 

Sag 220/2015
 

Kendelse afsagt 1. april 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Rejseforbehold pålagt en beskikket forsvarer ændret til et begrænset rejseforbehold

Advokat A blev beskikket som forsvarer for T, der var varetægtsfængslet, og som senere blev tiltalt med påstand om forvaring for et stort antal seksuelle overgreb mod børn, herunder voldtægt. Beskikkelsen blev gjort betinget af, at advokat A frafaldt krav mod statskassen på godtgørelse for rejsetid og transportudgifter. Advokat A ønskede rejseforbeholdet ændret til et begrænset rejseforbehold, således at han kunne få sin rejsetid og rejseudgifter dækket i samme omfang som en lokal beskikket forsvarer ville kunne, herunder i forbindelse med politiafhøringer, videoafhøringer af børn mv. uden for retskredsen.

Højesteret bemærkede, at der var tale om en straffesag af meget alvorlig betydning for tiltalte og udtalte herefter, at der med et begrænset rejseforbehold i den foreliggende sag, således at advokat A ikke ydedes højere salær eller større kørselsudgifter mv., end en lokal forsvarer ville blive tillagt, ikke ville være merudgifter ved beskikkelse af advokat A frem for beskikkelse af en lokal advokat

Højesteret fastslog herefter, at beskikkelsen af advokat A alene skulle betinges af et begrænset rejseforbehold, hvorefter der kunne ydes advokat A passende salær og rejseudgifter, som han med føje havde afholdt, men begrænset til, hvad han kunne have oppebåret, hvis han havde haft kontor inden for retskredsens område, jf. retsplejelovens § 741 og § 334, stk. 3.

Højesteret ændrede således landsrettens kendelse. 

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk